مرابحه عام دولت92-ش.خ020825

اراد92 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 990,000 6.49
قیمت پایانی: 929,670 0.00

آخرین معامله

1401/07/06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 990,000 پایانی 929,670 0.00
بیشترین 990,000 کمترین 990,000
حجم 8.432 میلیون دفعات 10
حد قیمت 918,800 - 1.016 میلیون ارزش 1.704 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/06
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 2,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/07/06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.81 %
6 ماهه 1.41 %
9 ماهه 4.32 %
1 ساله 4.32 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 929,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.432 میلیون دفعات : 10
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 929,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.432 میلیون دفعات : 10
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 929,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.432 میلیون دفعات : 10
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 929,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.432 میلیون دفعات : 10
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 929,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.432 میلیون دفعات : 10
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 929,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.432 میلیون دفعات : 10
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 929,670 درصد تغییر : 6.57 حجم : 8.432 میلیون دفعات : 10
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 995,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/03
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : - 1,000,000 حجم : 20,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/24
نماد : صایپا112 آخرین : 25,000 995,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/13
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/08
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/05
نماد : اشاد آخرین : 1,250 1,000,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/25
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها