مرابحه عام دولت91-ش.خ010525

اراد91 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 973,140 0.69
قیمت پایانی: 966,500 0.00

آخرین معامله

1400/09/3
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 973,140 پایانی 966,500 0.00
بیشترین 973,140 کمترین 973,140
حجم 34.816 میلیون دفعات 179
حد قیمت 1 - 100 میلیون ارزش 33.65 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/3
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 10,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 10,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/09/3
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.69 %
6 ماهه 0.69 %
9 ماهه 0.69 %
1 ساله 0.69 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 966,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.816 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 966,500 درصد تغییر : 0.00 حجم : 34.816 میلیون دفعات : 179
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : 36,629 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/12
نماد : سلامت6 آخرین : 4,524 995,501 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/30
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 1,250 1,000,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/25
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها