مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

اراد86 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.05 میلیون 12.42
قیمت پایانی: 934,000 0.00

آخرین معامله

1400/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 988,000 پایانی 934,000 0.00
بیشترین 1.05 میلیون کمترین 988,000
حجم 1,000,000 دفعات 5
حد قیمت 988,000 - 1.092 میلیون ارزش 934 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/5
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
100 حجم خرید 37,100
1 تعداد فروشنده 3
100 حجم فروش 37,100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید1,050,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.33 %
6 ماهه 11.35 %
9 ماهه 11.35 %
1 ساله 11.35 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/07 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/06 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/05 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/10/01 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/09/30 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
تاریخ : 1400/09/29 پایانی : 934,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000,000 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 20,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/1
نماد : صایپا112 آخرین : 36,629 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/12
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/13
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 1,250 1,000,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/25
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها