مرابحه عام دولت73-ش.خ0402

اراد73 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 951,000 4.90
قیمت پایانی: 1 میلیون 0.00

آخرین معامله

1400/07/21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 951,000 پایانی 1 میلیون 0.00
بیشترین 951,000 کمترین 951,000
حجم 500 دفعات 1
حد قیمت 879,985 - 972,615 ارزش 500 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/21
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/07/21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.9 %
6 ماهه 4.9 %
9 ماهه 4.9 %
1 ساله 4.9 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/07 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/06 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 1 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/13
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : 16,629 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/21
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 9,593 989,157 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/17
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها