مرابحه عام دولتی65-ش.خ0210

اراد65 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 928,220 0.32
قیمت پایانی: 925,290 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 928,220 پایانی 925,290 0.00
بیشترین 928,220 کمترین 928,220
حجم 110,000 دفعات 1
حد قیمت 1 - 10 میلیون ارزش 101.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 5.33 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 5.33 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش928,040 تعداد13,982,710 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.3 %
6 ماهه 0.3 %
9 ماهه 0.3 %
1 ساله 0.3 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 31,500 950,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : - 983,371 حجم : 15,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 28,700 970,050 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : اراد44 آخرین : - 1.05 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها