مرابحه عام دولتی65-ش.خ0210

اراد65 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 970,000 4.83
قیمت پایانی: 925,290 0.00

آخرین معامله

1400/02/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 970,000 پایانی 925,290 0.00
بیشترین 970,000 کمترین 970,000
حجم 110,000 دفعات 1
حد قیمت 919,600 - 1.016 میلیون ارزش 101.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/20
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 1,100
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 1,100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد23,400 خرید940,000 فروش970,000 تعداد18,400 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.34 %
6 ماهه 5.45 %
9 ماهه 5.45 %
1 ساله 5.45 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 925,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 8,500 990,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/28
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : 13,371 970,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/18
نماد : سلامت6 آخرین : 4,023 995,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/11
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 1,195 999,945 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : اراد44 آخرین : - 1.05 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها