مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

اراد62 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.035 میلیون 3.50
قیمت پایانی: 1,000,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.035 میلیون پایانی 1,000,000 0.00
بیشترین 1.035 میلیون کمترین 1.035 میلیون
حجم 15 میلیون دفعات 77
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 15 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/5
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
600 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 600
600.00 تغییر مالکیت 600.00

عرضه و تقاضا

1399/12/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 0 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 77
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 31,500 950,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : - 983,371 حجم : 15,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 28,700 970,050 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : اراد44 آخرین : - 1.05 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها