مرابحه عام دولتی6-ش.خ0210

اراد60 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 970,000 4.99
قیمت پایانی: 923,900 0.00

آخرین معامله

1400/03/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 947,000 پایانی 923,900 0.00
بیشترین 970,000 کمترین 947,000
حجم 200,000 دفعات 3
حد قیمت 898,231 - 992,782 ارزش 184.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/20
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 2,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش947,000 تعداد7,800 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش955,000 تعداد9,900 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش993,834 تعداد25,000 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.37 %
6 ماهه 2.5 %
9 ماهه 2.5 %
1 ساله 2.5 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 923,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 109,975 1.091 میلیون حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/2
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : 13,371 970,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/18
نماد : سلامت6 آخرین : 8,023 999,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 28,750 970,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
نماد : اراد44 آخرین : - 1.05 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها