مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206

اراد49 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 989,990 6.05
قیمت پایانی: 933,520 0.00

آخرین معامله

1400/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 989,990 پایانی 933,520 0.00
بیشترین 989,990 کمترین 989,990
حجم 21 دفعات 1
حد قیمت 931,070 - 1.029 میلیون ارزش 19.6 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/10/29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 500
1 تعداد فروشنده -
500 حجم فروش -
500.00 تغییر مالکیت 500.00

عرضه و تقاضا

1400/10/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید955,010 فروش989,990 تعداد6,200 دستور4
دستور1 تعداد500 خرید955,000 فروش990,000 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد600 خرید950,010 فروش994,000 تعداد9,800 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید940,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0 %
6 ماهه 5.04 %
9 ماهه 1.98 %
1 ساله 0.8 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/01 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/30 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/29 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/28 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/27 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/24 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/14 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 933,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 20,000 1,000,000 حجم : 20,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/1
نماد : صایپا112 آخرین : 36,629 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/12
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/13
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 1,250 1,000,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/25
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها