مرابحه عام دولت4-ش.خ 0008

اراد47 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 984,990 0.17
قیمت پایانی: 986,667 0.00

آخرین معامله

1400/02/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 984,990 پایانی 986,667 0.00
بیشترین 984,990 کمترین 984,990
حجم 9,000 دفعات 3
حد قیمت 932,258 - 1.03 میلیون ارزش 8.88 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/18
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 100
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید940,000 فروش984,990 تعداد91,900 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش985,000 تعداد45,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,000,000 تعداد44,000 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.14 %
6 ماهه 2.22 %
9 ماهه 1.28 %
1 ساله 1.28 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 986,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,000 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 986,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,000 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 986,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,000 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 986,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,000 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 986,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 986,667 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 986,667 درصد تغییر : 0.68 حجم : 9,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/08/24 پایانی : 980,000 درصد تغییر : 2.08 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/07 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 39,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/08/06 پایانی : 960,000 درصد تغییر : 0.93 حجم : 41,600 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 969,000 درصد تغییر : 0.06 حجم : 25,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 969,600 درصد تغییر : 0.07 حجم : 2.465 میلیون دفعات : 16
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 968,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.2 میلیون دفعات : 22
تاریخ : 1399/06/04 پایانی : 968,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.2 میلیون دفعات : 16
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کرونا2 آخرین : - 10,000 حجم : 1,828 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
نماد : افاد53 آخرین : 165,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد33 آخرین : 24,000 897,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : افاد52 آخرین : 96,560 1.027 میلیون حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/4
نماد : افاد آخرین : 50,000 1.05 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد35 آخرین : 28,900 948,900 حجم : 461,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اراد36 آخرین : 65,000 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها