مرابحه عام دولت4-ش.خ 0107

اراد45 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 3.73
قیمت پایانی: 964,000 0.00

آخرین معامله

1400/09/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 964,000 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم 10,000 دفعات 1
حد قیمت 918,691 - 1.015 میلیون ارزش 9.64 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/9
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 100
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 100
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/09/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید960,001 فروش1,000,000 تعداد24,800 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,015,396 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,020,000 تعداد4,500 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.79 %
6 ماهه 2.12 %
9 ماهه 0.8 %
1 ساله 1.83 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/19 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/12 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/11 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/10 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/03 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/03 پایانی : 964,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : 36,629 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/12
نماد : سلامت6 آخرین : 4,524 995,501 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/30
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 1,250 1,000,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/25
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها