مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اراد37 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,000,000 4.76
قیمت پایانی: 1.05 میلیون 0.00

آخرین معامله

1399/11/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,000,000 پایانی 1.05 میلیون 0.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 1,000,000
حجم 1,000 دفعات 1
حد قیمت 997,478 - 1.102 میلیون ارزش 1.05 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/11/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/11/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,000,000 تعداد24,000 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.84 %
6 ماهه 7.23 %
9 ماهه 6.7 %
1 ساله 6.7 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 3.84 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/25 پایانی : 1.011 میلیون درصد تغییر : 3.27 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/08/24 پایانی : 979,177 درصد تغییر : 1.01 حجم : 70,000 دفعات : 3
تاریخ : 1399/08/21 پایانی : 989,177 درصد تغییر : 1.02 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1399/05/20 پایانی : 979,177 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/04/31 پایانی : 979,000 درصد تغییر : 0.51 حجم : 12.469 میلیون دفعات : 65
تاریخ : 1399/04/24 پایانی : 984,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.865 میلیون دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 55,401 1.037 میلیون حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : 79,500 1.02 میلیون حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/15
نماد : صایپا112 آخرین : - 983,371 حجم : 15,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : سلامت6 آخرین : 9,022 999,999 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : اشاد آخرین : 1,249 999,999 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : اراد44 آخرین : - 1.05 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها