مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

اراد36 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 990,000 5.88
قیمت پایانی: 935,000 0.00

آخرین معامله

1400/11/3
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 990,000 پایانی 935,000 0.00
بیشترین 990,000 کمترین 990,000
حجم 10,000 دفعات 1
حد قیمت 927,830 - 1.025 میلیون ارزش 9.35 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/3
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1,000
1 تعداد فروشنده -
1,000 حجم فروش -
1,000 تغییر مالکیت 1,000

عرضه و تقاضا

1400/11/3
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید950,010 فروش999,990 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید935,010 فروش1,000,000 تعداد49,700 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید935,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید927,840 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.75 %
6 ماهه 2.86 %
9 ماهه 5.71 %
1 ساله 1.02 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/19 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/17 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/09 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/05 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/04 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/31 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کرونا2 آخرین : - 10,000 حجم : 1,828 ارزش بازار : - تاریخ : 11:37
نماد : افاد53 آخرین : 165,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/22
نماد : اراد47 آخرین : 13,332 999,999 حجم : 9,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : اراد33 آخرین : 78,980 999,980 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/28
نماد : افاد52 آخرین : 70,000 1,000,000 حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/24
نماد : افاد آخرین : 51,365 1.051 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/13
نماد : اراد35 آخرین : 61,550 981,550 حجم : 461,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/5
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/1
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها