مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

اراد36 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 999,000 6.84
قیمت پایانی: 935,000 0.00

آخرین معامله

1400/03/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 999,000 پایانی 935,000 0.00
بیشترین 999,000 کمترین 999,000
حجم 10,000 دفعات 1
حد قیمت 948,099 - 1.048 میلیون ارزش 9.35 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/24
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 300,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 300,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,000,000 تعداد49,900 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.2 %
6 ماهه 9.07 %
9 ماهه 0.2 %
1 ساله 0.2 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 935,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کرونا2 آخرین : - 10,000 حجم : 1,828 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
نماد : افاد53 آخرین : 165,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد47 آخرین : 1,677 984,990 حجم : 9,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/26
نماد : اراد33 آخرین : 21,000 900,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 11:52
نماد : افاد52 آخرین : 96,560 1.027 میلیون حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/4
نماد : افاد آخرین : 50,000 1.05 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد35 آخرین : 40,000 960,000 حجم : 461,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها