مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

اراد35 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 981,550 6.69
قیمت پایانی: 920,000 0.00

آخرین معامله

1400/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 982,500 پایانی 920,000 0.00
بیشترین 982,500 کمترین 981,550
حجم 461,500 دفعات 36
حد قیمت 932,910 - 1.031 میلیون ارزش 424.58 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/5
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 48,500
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 48,500
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/11/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6,000 خرید980,000 فروش992,000 تعداد300 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید950,000 فروش993,000 تعداد25,000 دستور1
دستور2 تعداد50,000 خرید945,000 فروش999,990 تعداد1,900 دستور3
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.44 %
6 ماهه 1.5 %
9 ماهه 3.58 %
1 ساله 2.83 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/16 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/11 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/07 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/06 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/10/05 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کرونا2 آخرین : - 10,000 حجم : 1,828 ارزش بازار : - تاریخ : 09:51
نماد : افاد53 آخرین : 165,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/22
نماد : اراد47 آخرین : 13,332 999,999 حجم : 9,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : اراد33 آخرین : 78,980 999,980 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/28
نماد : افاد52 آخرین : 70,000 1,000,000 حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/24
نماد : افاد آخرین : 51,365 1.051 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/13
نماد : اراد36 آخرین : 55,000 990,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/3
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/1
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها