مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

اراد35 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 948,900 3.14
قیمت پایانی: 920,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 948,600 پایانی 920,000 0.00
بیشترین 948,900 کمترین 948,600
حجم 461,500 دفعات 36
حد قیمت 901,187 - 996,048 ارزش 424.58 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/23
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
1,200 حجم خرید 100,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 101,200
1,200 تغییر مالکیت 1,200

عرضه و تقاضا

1400/02/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید922,000 فروش995,999 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,000,000 تعداد49,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,000,000 تعداد49,000 دستور2
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.68 %
6 ماهه 0.04 %
9 ماهه 3 %
1 ساله 5.14 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 920,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 461,500 دفعات : 36
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کرونا2 آخرین : - 10,000 حجم : 1,828 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
نماد : افاد53 آخرین : 165,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد47 آخرین : 1,677 984,990 حجم : 9,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/18
نماد : اراد33 آخرین : 24,000 897,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : افاد52 آخرین : 96,560 1.027 میلیون حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/4
نماد : افاد آخرین : 50,000 1.05 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد36 آخرین : 65,000 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها