مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303

اراد33 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 939,000 1.95
قیمت پایانی: 921,000 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 930,743 پایانی 921,000 0.00
بیشترین 939,000 کمترین 930,743
حجم 1,000 دفعات 1
حد قیمت 873,998 - 965,997 ارزش 921 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
2,400 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 2,400
2,400 تغییر مالکیت 2,400

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد300 خرید882,000 فروش909,999 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید877,191 فروش910,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید877,187 فروش919,993 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید873,999 فروش919,994 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید873,998 فروش919,997 تعداد500 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.45 %
6 ماهه 0.98 %
9 ماهه 0 %
1 ساله 0.49 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/19 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/08/18 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کرونا2 آخرین : - 10,000 حجم : 1,828 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/22
نماد : افاد53 آخرین : 164,687 999,687 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/24
نماد : اراد47 آخرین : 13,332 999,999 حجم : 9,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : افاد52 آخرین : 57,777 987,777 حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/16
نماد : افاد آخرین : 51,365 1.051 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/13
نماد : اراد35 آخرین : 59,000 979,000 حجم : 461,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : اراد36 آخرین : 65,000 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/30
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها