مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303

اراد33 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 897,000 2.61
قیمت پایانی: 921,000 0.00

آخرین معامله

1400/02/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 897,000 پایانی 921,000 0.00
بیشترین 897,000 کمترین 897,000
حجم 1,000 دفعات 1
حد قیمت 842,261 - 930,920 ارزش 921 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/23
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 100
1 تعداد فروشنده -
100 حجم فروش -
100.00 تغییر مالکیت 100.00

عرضه و تقاضا

1400/02/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.49 %
6 ماهه 4.82 %
9 ماهه 4.68 %
1 ساله 4.67 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 921,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,000 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کرونا2 آخرین : - 10,000 حجم : 1,828 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/25
نماد : افاد53 آخرین : 165,000 1,000,000 حجم : 500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد47 آخرین : 1,677 984,990 حجم : 9,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/18
نماد : افاد52 آخرین : 96,560 1.027 میلیون حجم : 3,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/4
نماد : افاد آخرین : 50,000 1.05 میلیون حجم : 26,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/7
نماد : اراد35 آخرین : 28,900 948,900 حجم : 461,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اراد36 آخرین : 65,000 1,000,000 حجم : 10,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : اراد34 آخرین : - 1,000,000 حجم : 50,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : افاد2 آخرین : - 985,000 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/19
نماد : افاد55 آخرین : 2,159 973,159 حجم : 5,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها