مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212

اراد23 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 973,530 50.84
قیمت پایانی: 645,420 0.00

آخرین معامله

1401/06/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 973,530 پایانی 645,420 0.00
بیشترین 973,530 کمترین 973,530
حجم 1,500 دفعات 2
حد قیمت 821,650 - 908,130 ارزش 968.13 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/06/30
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
300 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 300
300.00 تغییر مالکیت 300.00

عرضه و تقاضا

1401/06/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد3,700 خرید908,130 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,000 خرید864,900 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,800 خرید823,710 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.62 %
6 ماهه 34 %
9 ماهه 34 %
1 ساله 34 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 645,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 645,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 645,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 645,420 درصد تغییر : 28.93 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/30 پایانی : 908,130 درصد تغییر : 5.00 حجم : 300 دفعات : 1
تاریخ : 1401/05/29 پایانی : 864,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 864,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/03
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : - 1,000,000 حجم : 20,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/24
نماد : صایپا112 آخرین : 25,000 995,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/13
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/08
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/05
نماد : اشاد آخرین : 1,250 1,000,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/25
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها