مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

اراد105 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک مرابحه )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک مرابحه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 965,800 1.08
قیمت پایانی: 955,460 0.00

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 965,800 پایانی 955,460 0.00
بیشترین 965,800 کمترین 965,800
حجم 200,000 دفعات 8
حد قیمت 950,000 - 1.05 میلیون ارزش 191.09 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 200,000
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 200,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد300 خرید955,460 فروش965,000 تعداد50,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش990,000 تعداد7,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,000,000 تعداد17,900 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5 %
6 ماهه 5 %
9 ماهه 5 %
1 ساله 5 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 955,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 8
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 955,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 8
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 955,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 955,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 955,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 955,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200,000 دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 955,460 درصد تغییر : 3.49 حجم : 200,000 دفعات : 8
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 990,000 درصد تغییر : 3.49 حجم : 600 دفعات : 2
تاریخ : 1401/06/07 پایانی : 956,650 درصد تغییر : 4.33 حجم : 400,000 دفعات : 19
تاریخ : 1401/06/06 پایانی : 999,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/05 پایانی : 999,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/02 پایانی : 999,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/01 پایانی : 999,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/31 پایانی : 999,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گندم2 آخرین : 18,500 1,000,000 حجم : 4,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/03
نماد : صایپا998 آخرین : 18,684 1.02 میلیون حجم : 13 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا908 آخرین : 10,715 1,000,000 حجم : 25 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/25
نماد : صایپا412 آخرین : - 1,000,000 حجم : 20,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/12/24
نماد : صایپا112 آخرین : 25,000 995,000 حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سلامت6 آخرین : 9,023 1,000,000 حجم : 1,100 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/13
نماد : سلامت4 آخرین : - 1,000,000 حجم : 149 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/08
نماد : اشاد9 آخرین : - 999,982 حجم : 30,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/05
نماد : اشاد آخرین : 1,250 1,000,000 حجم : 8,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/25
نماد : اراد44 آخرین : 30,000 1.02 میلیون حجم : 1,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/16
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها