اسنادخزانه-م17بودجه99-010226

اخزا917 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 888,081 2.94
قیمت پایانی: 914,954 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 887,865 پایانی 914,954 0.00
بیشترین 888,723 کمترین 872,000
حجم 11,430 دفعات 93
حد قیمت 844,677 - 933,589 ارزش 10.46 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 3
- حجم خرید 227,470
1 تعداد فروشنده 3
21 حجم فروش 227,449
21.00 تغییر مالکیت 21.00

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید888,601 فروش889,600 تعداد50,000 دستور2
دستور1 تعداد15,000 خرید888,600 فروش900,000 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد475 خرید887,703 فروش905,000 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد1,416 خرید887,702 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور17 تعداد3,503 خرید887,697 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.82 %
6 ماهه 2.82 %
9 ماهه 2.82 %
1 ساله 2.82 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها