اسنادخزانه-م17بودجه99-010226

اخزا917 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 994,400 8.68
قیمت پایانی: 914,954 0.00

آخرین معامله

1401/02/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 996,990 پایانی 914,954 0.00
بیشترین 997,000 کمترین 994,100
حجم 11,430 دفعات 93
حد قیمت 943,800 - 1.043 میلیون ارزش 10.46 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/20
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار 5
9,220 حجم خرید 67,223
33 تعداد فروشنده 4
61,179 حجم فروش 15,264
51,959 تغییر مالکیت 51,959

عرضه و تقاضا

1401/02/20
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.82 %
6 ماهه 11 %
9 ماهه 8.58 %
1 ساله 8.58 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/13 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/07 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/06 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/05 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/02/04 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/01/31 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/01/30 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
تاریخ : 1401/01/29 پایانی : 914,954 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,430 دفعات : 93
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها