اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اخزا914 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 763,000 27.19
قیمت پایانی: 599,901 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 758,750 پایانی 599,901 0.00
بیشترین 763,000 کمترین 758,220
حجم 9,094 دفعات 4
حد قیمت 721,200 - 797,100 ارزش 5.46 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
200 حجم خرید 3,400
1 تعداد فروشنده 3
200 حجم فروش 3,400
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید760,100 فروش762,000 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد6,600 خرید760,010 فروش762,810 تعداد1,100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید760,000 فروش762,840 تعداد1,700 دستور1
دستور2 تعداد400 خرید755,220 فروش763,500 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد800 خرید755,120 فروش779,980 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.47 %
6 ماهه 12.29 %
9 ماهه 21.46 %
1 ساله 19.84 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها