اسنادخزانه-م14بودجه99-021025

اخزا914 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 578,000 3.65
قیمت پایانی: 599,901 0.00

آخرین معامله

1400/02/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 576,001 پایانی 599,901 0.00
بیشترین 578,000 کمترین 570,000
حجم 9,094 دفعات 4
حد قیمت 549,809 - 607,683 ارزش 5.46 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/23
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار 2
30,091 حجم خرید 23,508
6 تعداد فروشنده 4
21,799 حجم فروش 31,800
8,292 تغییر مالکیت 8,292

عرضه و تقاضا

1400/02/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,746 خرید578,000 فروش583,500 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد991 خرید575,100 فروش584,000 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید575,021 فروش584,200 تعداد4,206 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید575,000 فروش584,299 تعداد233 دستور1
دستور1 تعداد174 خرید574,037 فروش584,490 تعداد4,436 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.88 %
6 ماهه 1.88 %
9 ماهه 1.88 %
1 ساله 1.88 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 599,901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,094 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا902 آخرین : 54,204 712,200 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا821 آخرین : 1,685 599,889 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا820 آخرین : 4,487 607,500 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا818 آخرین : 2,530 764,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا817 آخرین : 4,650 780,879 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا816 آخرین : 7,550 782,495 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا815 آخرین : 2,968 795,100 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا814 آخرین : 7,028 805,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا813 آخرین : 7,714 817,741 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها