اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اخزا911 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 613,496 2.44
قیمت پایانی: 598,866 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 607,400 پایانی 598,866 0.00
بیشترین 613,500 کمترین 607,400
حجم 25,887 دفعات 23
حد قیمت 578,428 - 639,314 ارزش 15.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 6
501 حجم خرید 216,347
11 تعداد فروشنده 9
51,263 حجم فروش 165,585
50,762 تغییر مالکیت 50,762

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد550 خرید613,500 فروش614,800 تعداد2,950 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید610,301 فروش630,000 تعداد3,533 دستور1
دستور1 تعداد7,865 خرید610,300 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید610,200 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید609,012 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.21 %
6 ماهه 2.21 %
9 ماهه 2.21 %
1 ساله 2.21 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها