اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اخزا911 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 781,000 30.41
قیمت پایانی: 598,866 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 776,210 پایانی 598,866 0.00
بیشترین 781,000 کمترین 776,200
حجم 25,887 دفعات 23
حد قیمت 743,470 - 821,730 ارزش 15.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 1
4,700 حجم خرید 30,800
6 تعداد فروشنده 3
5,900 حجم فروش 29,600
1,200 تغییر مالکیت 1,200

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید776,020 فروش786,130 تعداد1,300 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید776,010 فروش786,200 تعداد800 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید776,000 فروش821,730 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید775,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید774,960 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.51 %
6 ماهه 12.84 %
9 ماهه 21.69 %
1 ساله 20.37 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها