اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اخزا911 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 915,520 0.61
قیمت پایانی: 962,030 5.72

آخرین معامله

1402/04/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 916,000 پایانی 962,030 52,030.00
بیشترین 916,000 کمترین 915,520
حجم 40,800 دفعات 5
حد قیمت 913,930 - 1.01 میلیون ارزش 39.25 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/04/12
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 2
700 حجم خرید 40,100
1 تعداد فروشنده 1
100 حجم فروش 40,700
600.00 تغییر مالکیت 600.00

عرضه و تقاضا

1402/04/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید965,160 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید964,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,000 خرید963,200 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد5,000 خرید963,060 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50,000 خرید962,730 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.78 %
6 ماهه 13.3 %
9 ماهه 20.91 %
1 ساله 23.59 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/04/12 پایانی : 915,530 درصد تغییر : 0.61 حجم : 7,500 دفعات : 2
تاریخ : 1402/04/11 پایانی : 910,000 درصد تغییر : 0.06 حجم : 200 دفعات : 1
تاریخ : 1402/04/05 پایانی : 909,500 درصد تغییر : 0.06 حجم : 300 دفعات : 1
تاریخ : 1402/04/04 پایانی : 909,000 درصد تغییر : 0.33 حجم : 100 دفعات : 1
تاریخ : 1402/04/03 پایانی : 906,020 درصد تغییر : 0.21 حجم : 300 دفعات : 1
تاریخ : 1402/03/29 پایانی : 904,160 درصد تغییر : 0.38 حجم : 2,500 دفعات : 5
تاریخ : 1402/03/28 پایانی : 900,770 درصد تغییر : 0.17 حجم : 200 دفعات : 2
تاریخ : 1402/03/27 پایانی : 902,330 درصد تغییر : 0.48 حجم : 300 دفعات : 2
تاریخ : 1402/03/24 پایانی : 898,030 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,800 دفعات : 1
تاریخ : 1402/03/23 پایانی : 898,030 درصد تغییر : 1.38 حجم : 9,800 دفعات : 1
تاریخ : 1402/03/22 پایانی : 910,580 درصد تغییر : 1.40 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1402/03/20 پایانی : 897,970 درصد تغییر : 0.04 حجم : 200 دفعات : 1
تاریخ : 1402/03/17 پایانی : 898,300 درصد تغییر : 0.52 حجم : 300 دفعات : 2
تاریخ : 1402/03/16 پایانی : 893,640 درصد تغییر : 0.07 حجم : 4,200 دفعات : 3
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 893,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10,700 دفعات : 4
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 410.00 995,540 حجم : 63,200 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/05
نماد : اخزا902 آخرین : 1,130 996,110 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/10/17
نماد : اخزا821 آخرین : 312,426 914,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/04/10
نماد : اخزا820 آخرین : 52,800 984,800 حجم : 203,000 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/08
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها