اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

اخزا911 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 633,641 5.81
قیمت پایانی: 598,866 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 634,111 پایانی 598,866 0.00
بیشترین 635,889 کمترین 633,641
حجم 25,887 دفعات 23
حد قیمت 605,188 - 668,892 ارزش 15.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 5
21,375 حجم خرید 74,580
1 تعداد فروشنده 16
1,317 حجم فروش 94,638
20,058 تغییر مالکیت 20,058

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50 خرید635,111 فروش636,000 تعداد350 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید634,994 فروش636,400 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید634,993 فروش636,887 تعداد850 دستور1
دستور1 تعداد72 خرید634,920 فروش636,890 تعداد2,322 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید634,669 فروش637,000 تعداد100,000 دستور4

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.22 %
6 ماهه 7.36 %
9 ماهه 6.94 %
1 ساله 6.94 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 598,866 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,887 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها