اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اخزا910 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 586,000 0.03
قیمت پایانی: 585,823 0.00

آخرین معامله

10:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 585,865 پایانی 585,823 0.00
بیشترین 589,000 کمترین 585,851
حجم 130,531 دفعات 68
حد قیمت 558,736 - 617,550 ارزش 76.47 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:59
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار 3
25,650 حجم خرید 22,736
7 تعداد فروشنده 11
881 حجم فروش 47,505
24,769 تغییر مالکیت 24,769

عرضه و تقاضا

10:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد273 خرید587,270 فروش587,300 تعداد4,363 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید587,202 فروش589,930 تعداد13,077 دستور1
دستور1 تعداد18 خرید585,791 فروش591,995 تعداد360 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید585,000 فروش591,997 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید583,001 فروش591,998 تعداد250 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.49 %
6 ماهه 0.49 %
9 ماهه 0.49 %
1 ساله 0.49 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 585,823 درصد تغییر : 0.84 حجم : 130,531 دفعات : 68
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 590,797 درصد تغییر : 0.00 حجم : 95,768 دفعات : 44
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 590,797 درصد تغییر : 0.00 حجم : 95,768 دفعات : 44
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 590,797 درصد تغییر : 0.00 حجم : 95,768 دفعات : 44
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 590,797 درصد تغییر : 0.00 حجم : 95,768 دفعات : 44
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 1,140 682,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:01
نماد : اخزا902 آخرین : 31,013 689,009 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,054 738,601 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:00
نماد : اخزا817 آخرین : 32,934 753,009 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 10:57
نماد : اخزا816 آخرین : 25,484 752,103 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 10:02
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 10:59
نماد : اخزا814 آخرین : 23,024 776,010 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
نماد : اخزا813 آخرین : 25,295 790,001 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 10:54
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها