اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اخزا910 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 603,000 2.78
قیمت پایانی: 586,693 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 606,118 پایانی 586,693 0.00
بیشترین 606,500 کمترین 600,000
حجم 246,121 دفعات 131
حد قیمت 576,320 - 636,984 ارزش 144.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار 2
67,689 حجم خرید 273,956
27 تعداد فروشنده 58
114,815 حجم فروش 226,830
47,126 تغییر مالکیت 47,126

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد901 خرید606,200 فروش608,600 تعداد3,806 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید606,001 فروش609,701 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید605,911 فروش610,000 تعداد18,206 دستور5
دستور1 تعداد2,000 خرید605,536 فروش610,685 تعداد380 دستور1
دستور1 تعداد270 خرید605,500 فروش612,500 تعداد2,780 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.68 %
6 ماهه 2.68 %
9 ماهه 2.68 %
1 ساله 2.68 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 586,693 درصد تغییر : 0.00 حجم : 246,121 دفعات : 131
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 21,378 702,238 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 52,004 710,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا820 آخرین : 4,987 608,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:00
نماد : اخزا818 آخرین : 1,031 763,301 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا816 آخرین : 5,055 780,000 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا815 آخرین : 7,366 799,498 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 12:24
نماد : اخزا814 آخرین : 5,233 803,205 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها