اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

اخزا910 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 644,999 6.48
قیمت پایانی: 605,747 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 646,111 پایانی 605,747 0.00
بیشترین 648,359 کمترین 641,870
حجم 462,871 دفعات 128
حد قیمت 618,239 - 683,315 ارزش 280.38 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 6
11,431 حجم خرید 116,523
11 تعداد فروشنده 39
6,322 حجم فروش 121,632
5,109 تغییر مالکیت 5,109

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,457 خرید648,416 فروش649,000 تعداد22,081 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید647,501 فروش649,899 تعداد3,088 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید647,500 فروش649,900 تعداد100,000 دستور4
دستور1 تعداد1,000 خرید647,101 فروش649,970 تعداد6,104 دستور1
دستور1 تعداد8 خرید647,000 فروش650,000 تعداد25,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.27 %
6 ماهه 6.72 %
9 ماهه 10.15 %
1 ساله 10.15 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 605,747 درصد تغییر : 0.00 حجم : 462,871 دفعات : 128
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها