اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اخزا909 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 655,502 0.17
قیمت پایانی: 656,606 0.00

آخرین معامله

1400/02/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 654,000 پایانی 656,606 0.00
بیشترین 656,300 کمترین 654,000
حجم 460,283 دفعات 137
حد قیمت 622,027 - 687,503 ارزش 302.22 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/23
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار 1
55,319 حجم خرید 900
4 تعداد فروشنده 11
15,262 حجم فروش 40,957
40,057 تغییر مالکیت 40,057

عرضه و تقاضا

1400/02/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,100 خرید655,502 فروش656,498 تعداد2,596 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید655,501 فروش657,820 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد34,198 خرید655,500 فروش657,980 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد940 خرید655,092 فروش657,989 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید653,001 فروش658,000 تعداد21,820 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.14 %
6 ماهه 3.82 %
9 ماهه 3.82 %
1 ساله 3.82 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا902 آخرین : 54,204 712,200 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا821 آخرین : 1,685 599,889 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا820 آخرین : 4,487 607,500 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا818 آخرین : 2,530 764,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا817 آخرین : 4,650 780,879 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا816 آخرین : 7,550 782,495 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا815 آخرین : 2,968 795,100 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا814 آخرین : 7,028 805,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا813 آخرین : 7,714 817,741 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها