اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اخزا909 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 636,500 0.19
قیمت پایانی: 637,694 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 639,000 پایانی 637,694 0.00
بیشترین 639,000 کمترین 635,000
حجم 429,335 دفعات 130
حد قیمت 604,732 - 668,388 ارزش 273.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار 2
16,873 حجم خرید 46,994
2 تعداد فروشنده 7
1,508 حجم فروش 62,359
15,365 تغییر مالکیت 15,365

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد7,482 خرید636,500 فروش637,800 تعداد16,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید633,100 فروش638,500 تعداد6,931 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید633,000 فروش641,900 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید632,000 فروش644,399 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید631,000 فروش649,900 تعداد40,000 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.99 %
6 ماهه 0.99 %
9 ماهه 0.99 %
1 ساله 0.99 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 0.00 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 637,694 درصد تغییر : 1.11 حجم : 429,335 دفعات : 130
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 630,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162,159 دفعات : 19
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 630,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162,159 دفعات : 19
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 630,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162,159 دفعات : 19
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 630,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162,159 دفعات : 19
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 630,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162,159 دفعات : 19
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 630,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162,159 دفعات : 19
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 630,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 162,159 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا902 آخرین : 36,004 694,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا818 آخرین : 41,443 749,990 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا814 آخرین : 25,514 778,500 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها