اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

اخزا909 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 755,020 14.99
قیمت پایانی: 656,606 0.00

آخرین معامله

09:46
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 755,010 پایانی 656,606 0.00
بیشترین 755,050 کمترین 755,000
حجم 460,283 دفعات 137
حد قیمت 715,410 - 790,710 ارزش 302.22 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:46
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 2
1,634 حجم خرید 9,964
2 تعداد فروشنده 4
300 حجم فروش 11,298
1,334 تغییر مالکیت 1,334

عرضه و تقاضا

09:46
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید754,710 فروش758,140 تعداد997 دستور1
دستور1 تعداد4,099 خرید754,700 فروش758,150 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد11,778 خرید754,690 فروش789,990 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد1,003 خرید754,500 فروش790,000 تعداد2,477 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید753,020 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.34 %
6 ماهه 7.95 %
9 ماهه 15.4 %
1 ساله 18.71 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 656,606 درصد تغییر : 0.00 حجم : 460,283 دفعات : 137
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 134,350 815,210 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 10:06
نماد : اخزا902 آخرین : 169,024 827,020 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا821 آخرین : 88,426 690,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/6
نماد : اخزا820 آخرین : 88,027 691,040 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/6
نماد : اخزا818 آخرین : 121,720 883,990 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : اخزا817 آخرین : 129,771 906,000 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 09:04
نماد : اخزا816 آخرین : 128,045 902,990 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 10:18
نماد : اخزا815 آخرین : 125,868 918,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 10:10
نماد : اخزا814 آخرین : 131,518 929,490 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 09:06
نماد : اخزا813 آخرین : 153,973 964,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 10:18
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها