اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اخزا908 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 606,000 1.70
قیمت پایانی: 595,867 0.00

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 606,199 پایانی 595,867 0.00
بیشترین 608,000 کمترین 604,200
حجم 60,493 دفعات 14
حد قیمت 575,659 - 636,253 ارزش 36.05 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/18
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار 7
30,466 حجم خرید 169,487
9 تعداد فروشنده 18
37,691 حجم فروش 162,262
7,225 تغییر مالکیت 7,225

عرضه و تقاضا

1399/12/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,625 خرید605,997 فروش606,998 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید605,000 فروش608,990 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد330 خرید604,501 فروش609,890 تعداد2,800 دستور1
دستور2 تعداد2,015 خرید604,000 فروش609,980 تعداد3,600 دستور2
دستور2 تعداد49 خرید600,000 فروش610,000 تعداد7,017 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.03 %
6 ماهه 2.03 %
9 ماهه 2.03 %
1 ساله 2.03 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 595,867 درصد تغییر : 0.00 حجم : 60,493 دفعات : 14
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 8,140 689,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا902 آخرین : 37,004 695,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا821 آخرین : 14,087 584,200 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا820 آخرین : 17,968 593,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا818 آخرین : 36,453 745,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا817 آخرین : 39,045 759,120 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا816 آخرین : 35,786 762,405 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا815 آخرین : 36,137 774,150 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا814 آخرین : 28,114 781,100 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا813 آخرین : 28,494 793,200 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها