اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اخزا908 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 644,870 1.69
قیمت پایانی: 634,152 0.00

آخرین معامله

12:12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 637,399 پایانی 634,152 0.00
بیشترین 644,870 کمترین 634,199
حجم 228,707 دفعات 60
حد قیمت 606,747 - 670,615 ارزش 145.04 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:12
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 2
3,017 حجم خرید 226,773
7 تعداد فروشنده 17
59,372 حجم فروش 170,418
56,355 تغییر مالکیت 56,355

عرضه و تقاضا

12:12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید638,210 فروش640,989 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید638,200 فروش641,960 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید638,003 فروش641,969 تعداد25,000 دستور1
دستور2 تعداد1,766 خرید638,002 فروش644,895 تعداد1,455 دستور2
دستور1 تعداد15,000 خرید637,572 فروش644,900 تعداد25,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.52 %
6 ماهه 7.34 %
9 ماهه 7.34 %
1 ساله 7.34 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها