اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

اخزا908 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 670,840 5.79
قیمت پایانی: 634,152 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 670,816 پایانی 634,152 0.00
بیشترین 671,000 کمترین 670,816
حجم 228,707 دفعات 60
حد قیمت 639,650 - 706,980 ارزش 145.04 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 3
201 حجم خرید 245,972
10 تعداد فروشنده 26
14,270 حجم فروش 231,903
14,069 تغییر مالکیت 14,069

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,802 خرید673,000 فروش673,200 تعداد590 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید672,000 فروش673,400 تعداد40 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید670,636 فروش674,000 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید668,001 فروش675,000 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید668,000 فروش678,000 تعداد5,024 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.25 %
6 ماهه 6.59 %
9 ماهه 10.93 %
1 ساله 13 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 634,152 درصد تغییر : 0.00 حجم : 228,707 دفعات : 60
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها