اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اخزا907 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 601,406 2.28
قیمت پایانی: 588,000 0.00

آخرین معامله

10:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 604,980 پایانی 588,000 0.00
بیشترین 604,980 کمترین 598,600
حجم - دفعات -
حد قیمت 569,652 - 629,614 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:03
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 2
5,685 حجم خرید 78,473
4 تعداد فروشنده 3
17,451 حجم فروش 66,707
11,766 تغییر مالکیت 11,766

عرضه و تقاضا

10:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,493 خرید600,000 فروش604,980 تعداد115 دستور1
دستور1 تعداد1,493 خرید600,000 فروش604,990 تعداد2,849 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید598,600 فروش605,000 تعداد50,000 دستور2
دستور1 تعداد34 خرید598,533 فروش606,000 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید597,830 فروش615,904 تعداد22,627 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.4 %
6 ماهه 2.4 %
9 ماهه 2.4 %
1 ساله 2.4 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 588,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 2,040 682,900 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 10:00
نماد : اخزا902 آخرین : 31,604 689,600 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
نماد : اخزا821 آخرین : 12,887 583,000 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
نماد : اخزا820 آخرین : 16,568 591,600 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 09:11
نماد : اخزا818 آخرین : 32,453 741,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 09:42
نماد : اخزا817 آخرین : 32,930 753,005 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا816 آخرین : 25,484 752,103 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 10:02
نماد : اخزا815 آخرین : 30,487 768,500 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
نماد : اخزا814 آخرین : 23,024 776,010 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
نماد : اخزا813 آخرین : 25,294 790,000 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 09:49
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها