اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اخزا907 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 613,609 2.26
قیمت پایانی: 600,072 0.00

آخرین معامله

11:14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 616,555 پایانی 600,072 0.00
بیشترین 617,500 کمترین 613,600
حجم 225,393 دفعات 51
حد قیمت 587,649 - 649,505 ارزش 135.25 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:14
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 4
25,652 حجم خرید 86,582
10 تعداد فروشنده 3
95,230 حجم فروش 17,004
69,578 تغییر مالکیت 69,578

عرضه و تقاضا

11:14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید617,236 فروش621,490 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید617,231 فروش621,999 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید614,317 فروش622,000 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید614,300 فروش622,400 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد316 خرید614,250 فروش623,480 تعداد500 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.48 %
6 ماهه 5.66 %
9 ماهه 5.66 %
1 ساله 5.66 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:48
نماد : اخزا902 آخرین : 53,671 711,667 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:48
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:26
نماد : اخزا820 آخرین : 8,486 611,499 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 228.00 776,001 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا815 آخرین : 668.00 792,800 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها