اسنادخزانه-م7بودجه99-020704

اخزا907 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 804,910 34.14
قیمت پایانی: 600,072 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 804,910 پایانی 600,072 0.00
بیشترین 804,910 کمترین 804,910
حجم 225,393 دفعات 51
حد قیمت 761,900 - 842,100 ارزش 135.25 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 2
2,100 حجم خرید 31,200
4 تعداد فروشنده 1
6,800 حجم فروش 26,500
4,700 تغییر مالکیت 4,700

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید804,000 فروش810,000 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد24,900 خرید802,110 فروش810,800 تعداد1,300 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید802,100 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید801,560 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.8 %
6 ماهه 11.23 %
9 ماهه 20.1 %
1 ساله 19.75 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/05/01 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/04/29 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
تاریخ : 1401/04/28 پایانی : 600,072 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225,393 دفعات : 51
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها