اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اخزا906 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 718,000 18.55
قیمت پایانی: 605,675 0.00

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 703,000 پایانی 605,675 0.00
بیشترین 718,000 کمترین 703,000
حجم 90,029 دفعات 12
حد قیمت 674,660 - 745,676 ارزش 54.53 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:26
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
34 حجم خرید 50
2 تعداد فروشنده -
84 حجم فروش -
50.00 تغییر مالکیت 50.00

عرضه و تقاضا

12:26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد49 خرید704,328 فروش739,000 تعداد280 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید703,506 فروش744,900 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد720 خرید700,004 فروش744,990 تعداد260 دستور1
دستور1 تعداد28 خرید699,358 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد200 خرید680,201 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.84 %
6 ماهه 11.77 %
9 ماهه 11.84 %
1 ساله 11.84 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها