اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اخزا906 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 660,663 9.08
قیمت پایانی: 605,675 0.00

آخرین معامله

1399/12/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 660,663 پایانی 605,675 0.00
بیشترین 660,663 کمترین 660,663
حجم 90,029 دفعات 12
حد قیمت 627,630 - 693,696 ارزش 54.53 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/12
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
48 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
48 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد490 خرید633,303 فروش670,000 تعداد20,010 دستور2
دستور1 تعداد272 خرید633,302 فروش680,000 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید633,100 فروش683,000 تعداد4,045 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید632,360 فروش693,000 تعداد58 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید632,350 فروش693,600 تعداد2,300 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.72 %
6 ماهه 5.49 %
9 ماهه 5.49 %
1 ساله 5.49 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 7,140 688,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:37
نماد : اخزا902 آخرین : 35,676 693,672 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:37
نماد : اخزا821 آخرین : 12,387 582,500 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 11:25
نماد : اخزا820 آخرین : 15,794 590,826 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:40
نماد : اخزا818 آخرین : 33,654 742,201 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 10:34
نماد : اخزا817 آخرین : 36,926 757,001 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:31
نماد : اخزا816 آخرین : 36,371 762,990 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:31
نماد : اخزا815 آخرین : 35,987 774,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:37
نماد : اخزا814 آخرین : 28,015 781,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 10:46
نماد : اخزا813 آخرین : 28,294 793,000 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها