اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اخزا906 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 704,000 16.23
قیمت پایانی: 605,675 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 705,101 پایانی 605,675 0.00
بیشترین 707,784 کمترین 697,001
حجم 90,029 دفعات 12
حد قیمت 669,148 - 739,584 ارزش 54.53 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
23 تعداد خریدار 1
7,280 حجم خرید 147
4 تعداد فروشنده -
7,427 حجم فروش -
147.00 تغییر مالکیت 147.00

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید705,711 فروش708,747 تعداد731 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید705,710 فروش708,748 تعداد82 دستور1
دستور1 تعداد7 خرید704,700 فروش708,750 تعداد108 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید703,016 فروش708,774 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد8 خرید703,012 فروش708,777 تعداد20 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.12 %
6 ماهه 4.94 %
9 ماهه 5.61 %
1 ساله 10.92 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/06 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها