اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اخزا906 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 994,280 64.16
قیمت پایانی: 605,675 0.00

آخرین معامله

1402/03/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 994,280 پایانی 605,675 0.00
بیشترین 994,280 کمترین 994,280
حجم 90,029 دفعات 12
حد قیمت 816,900 - 902,880 ارزش 54.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/11
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
200 حجم خرید 700
1 تعداد فروشنده 1
100 حجم فروش 800
100.00 تغییر مالکیت 100.00

عرضه و تقاضا

1402/03/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,300 خرید854,860 فروش858,790 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید854,780 فروش858,940 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید854,500 فروش858,950 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش859,950 تعداد2,400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش864,900 تعداد500 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.98 %
6 ماهه 12.55 %
9 ماهه 20.7 %
1 ساله 21.47 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 994,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 410.00 995,540 حجم : 63,200 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/05
نماد : اخزا902 آخرین : 1,130 996,110 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/10/17
نماد : اخزا821 آخرین : 395,426 997,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/08/29
نماد : اخزا820 آخرین : 2,640 994,990 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/29
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها