اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

اخزا906 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 849,500 40.26
قیمت پایانی: 605,675 0.00

آخرین معامله

1401/05/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 807,500 پایانی 605,675 0.00
بیشترین 849,590 کمترین 807,500
حجم 90,029 دفعات 12
حد قیمت 807,500 - 892,500 ارزش 54.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/24
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
2,000 حجم خرید 1,300
2 تعداد فروشنده 1
2,300 حجم فروش 1,000
300.00 تغییر مالکیت 300.00

عرضه و تقاضا

1401/05/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد48,700 خرید850,000 فروش851,000 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید849,510 فروش860,000 تعداد28,000 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید849,220 فروش864,500 تعداد2,400 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید849,210 فروش870,000 تعداد200 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید849,200 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.64 %
6 ماهه 10.91 %
9 ماهه 19.55 %
1 ساله 19.57 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/05/01 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/04/15 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/04/14 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/04/12 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
تاریخ : 1401/04/04 پایانی : 605,675 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90,029 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها