اسنادخزانه-م5بودجه99-020218

اخزا905 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 687,000 1.86
قیمت پایانی: 700,000 0.00

آخرین معامله

12:12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 679,511 پایانی 700,000 0.00
بیشترین 687,000 کمترین 679,510
حجم - دفعات -
حد قیمت 649,664 - 718,048 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:12
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 3
4,370 حجم خرید 45,933
8 تعداد فروشنده 3
7,130 حجم فروش 43,173
2,760 تغییر مالکیت 2,760

عرضه و تقاضا

12:12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد15,825 خرید686,000 فروش688,979 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد22,663 خرید682,482 فروش710,500 تعداد3,028 دستور1
دستور1 تعداد4,230 خرید681,850 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد5,000 خرید681,800 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید681,224 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.05 %
6 ماهه 7.89 %
9 ماهه 8.21 %
1 ساله 8.21 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها