اسنادخزانه-م5بودجه99-020218

اخزا905 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 644,000 8.00
قیمت پایانی: 700,000 0.00

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 634,101 پایانی 700,000 0.00
بیشترین 647,700 کمترین 634,101
حجم - دفعات -
حد قیمت 611,376 - 675,730 ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/18
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 3
12,389 حجم خرید 143,583
4 تعداد فروشنده 9
8,883 حجم فروش 147,089
3,506 تغییر مالکیت 3,506

عرضه و تقاضا

1399/12/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد45,627 خرید645,000 فروش646,290 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید643,555 فروش646,300 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد322 خرید643,551 فروش650,000 تعداد17,334 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید635,001 فروش651,800 تعداد155 دستور1
دستور1 تعداد157 خرید633,000 فروش653,990 تعداد200 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.48 %
6 ماهه 2.48 %
9 ماهه 2.48 %
1 ساله 2.48 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 700,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 8,140 689,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا902 آخرین : 37,004 695,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا821 آخرین : 14,087 584,200 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا820 آخرین : 17,968 593,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا818 آخرین : 36,453 745,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا817 آخرین : 39,045 759,120 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا816 آخرین : 35,786 762,405 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا815 آخرین : 36,137 774,150 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا814 آخرین : 28,114 781,100 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا813 آخرین : 28,494 793,200 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها