اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

اخزا904 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 690,013 7.75
قیمت پایانی: 640,363 0.00

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 685,362 پایانی 640,363 0.00
بیشترین 695,999 کمترین 685,362
حجم 101,666 دفعات 29
حد قیمت 662,478 - 732,212 ارزش 65.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 2
707 حجم خرید 58,338
2 تعداد فروشنده 3
8,200 حجم فروش 50,845
7,493 تغییر مالکیت 7,493

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد14,455 خرید695,627 فروش699,940 تعداد945 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید694,200 فروش699,999 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید693,550 فروش700,000 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید692,550 فروش703,000 تعداد1,894 دستور1
دستور1 تعداد8 خرید665,002 فروش704,000 تعداد2,500 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.13 %
6 ماهه 9.45 %
9 ماهه 7.28 %
1 ساله 7.28 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 21,378 702,238 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 52,004 710,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا820 آخرین : 4,987 608,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:00
نماد : اخزا818 آخرین : 1,031 763,301 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا816 آخرین : 5,055 780,000 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا815 آخرین : 7,366 799,498 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 12:24
نماد : اخزا814 آخرین : 5,233 803,205 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها