اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

اخزا904 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 668,500 4.39
قیمت پایانی: 640,363 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 668,000 پایانی 640,363 0.00
بیشترین 670,000 کمترین 668,000
حجم 101,666 دفعات 29
حد قیمت 635,742 - 702,662 ارزش 65.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
19,000 حجم خرید 26,615
2 تعداد فروشنده 4
9 حجم فروش 45,606
18,991 تغییر مالکیت 18,991

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,500 خرید668,521 فروش673,990 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید668,509 فروش674,000 تعداد21,000 دستور1
دستور2 تعداد1,599 خرید668,500 فروش674,999 تعداد80 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید668,453 فروش679,999 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید668,299 فروش680,000 تعداد2,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.34 %
6 ماهه 3.08 %
9 ماهه 3.08 %
1 ساله 3.08 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 640,363 درصد تغییر : 0.00 حجم : 101,666 دفعات : 29
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا902 آخرین : 36,004 694,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا818 آخرین : 41,443 749,990 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا814 آخرین : 25,514 778,500 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها