اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اخزا903 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 914,400 34.30
قیمت پایانی: 680,860 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 913,000 پایانی 680,860 0.00
بیشترین 914,400 کمترین 912,600
حجم 358,657 دفعات 173
حد قیمت 866,600 - 957,820 ارزش 244.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
1,600 حجم خرید 49,100
3 تعداد فروشنده 3
900 حجم فروش 49,800
700.00 تغییر مالکیت 700.00

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید912,600 فروش914,990 تعداد900 دستور2
دستور1 تعداد800 خرید912,520 فروش915,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید912,510 فروش917,000 تعداد1,200 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید912,100 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد5,000 خرید910,000 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.31 %
6 ماهه 10.77 %
9 ماهه 18.45 %
1 ساله 20.18 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
نماد : اخزا812 آخرین : 143,009 996,000 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها