اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اخزا903 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 681,000 0.02
قیمت پایانی: 680,860 0.00

آخرین معامله

11:43
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 682,116 پایانی 680,860 0.00
بیشترین 683,752 کمترین 680,710
حجم 358,657 دفعات 173
حد قیمت 651,635 - 720,227 ارزش 244.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:43
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار 5
39,087 حجم خرید 220,538
14 تعداد فروشنده 35
6,209 حجم فروش 253,416
32,878 تغییر مالکیت 32,878

عرضه و تقاضا

11:43
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد8,802 خرید684,561 فروش685,700 تعداد390 دستور1
دستور1 تعداد340 خرید684,560 فروش685,750 تعداد397 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید684,556 فروش686,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید684,553 فروش687,900 تعداد2,052 دستور4
دستور1 تعداد2,000 خرید684,460 فروش688,500 تعداد8 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.8 %
6 ماهه 4.43 %
9 ماهه 4.43 %
1 ساله 4.43 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 4.46 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 651,789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61,957 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 651,789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61,957 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 651,789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61,957 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 651,789 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61,957 دفعات : 20
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
نماد : اخزا812 آخرین : 9,888 842,780 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 11:25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها