اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اخزا903 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 704,191 3.43
قیمت پایانی: 680,860 0.00

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 704,600 پایانی 680,860 0.00
بیشترین 704,600 کمترین 704,002
حجم 358,657 دفعات 173
حد قیمت 669,269 - 739,717 ارزش 244.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
19 تعداد خریدار 5
52,367 حجم خرید 90,656
7 تعداد فروشنده 47
15,628 حجم فروش 127,395
36,739 تغییر مالکیت 36,739

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6,338 خرید704,152 فروش705,468 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد973 خرید704,145 فروش705,500 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید704,100 فروش705,700 تعداد548 دستور1
دستور1 تعداد4,500 خرید704,045 فروش705,894 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد8 خرید704,002 فروش706,000 تعداد1,500 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.62 %
6 ماهه 7.31 %
9 ماهه 7.39 %
1 ساله 7.39 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا902 آخرین : 54,004 712,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا821 آخرین : 2,574 599,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا820 آخرین : 8,587 611,600 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 10:43
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 219.00 776,010 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
نماد : اخزا815 آخرین : 568.00 792,700 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,973 816,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اخزا812 آخرین : 14,509 867,500 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 10:37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها