اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

اخزا903 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 770,390 13.15
قیمت پایانی: 680,860 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 769,999 پایانی 680,860 0.00
بیشترین 770,390 کمترین 766,550
حجم 358,657 دفعات 173
حد قیمت 730,119 - 806,973 ارزش 244.2 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 4
5,292 حجم خرید 160,704
6 تعداد فروشنده 22
8,103 حجم فروش 157,893
2,811 تغییر مالکیت 2,811

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد470 خرید768,001 فروش769,910 تعداد4,629 دستور1
دستور2 تعداد1,669 خرید768,000 فروش769,920 تعداد250 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید767,011 فروش769,950 تعداد564 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید767,010 فروش769,998 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید767,001 فروش769,999 تعداد1,042 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.56 %
6 ماهه 9.46 %
9 ماهه 12.56 %
1 ساله 18.26 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 680,860 درصد تغییر : 0.00 حجم : 358,657 دفعات : 173
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا812 آخرین : 90,248 943,239 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها