اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اخزا902 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 730,820 11.07
قیمت پایانی: 657,996 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : اخزا903

آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش : 244.2 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا821

آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش : 300.19 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:12

نماد : اخزا820

آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش : 15.38 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 11:35

نماد : اخزا818

آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش : 11.54 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا817

آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش : 87.65 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا816

آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش : 19.37 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:20

نماد : اخزا815

آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش : 19.91 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 11:59

نماد : اخزا814

آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش : 79.04 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:16

نماد : اخزا813

آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش : 19.91 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:27

نماد : اخزا812

آخرین : 34,009 887,000 حجم : 47,882 ارزش : 40.84 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 11:01

نماد : اخزا811

آخرین : 30,780 898,500 حجم : 14,024 ارزش : 12.17 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:24

نماد : اخزا810

آخرین : 27,291 899,128 حجم : 6,061 ارزش : 5.28 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 11:49

نماد : اخزا809

آخرین : 28,815 905,052 حجم : 4,101 ارزش : 3.59 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:15

نماد : اخزا808

آخرین : 31,487 925,000 حجم : 19,406 ارزش : 17.34 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا807

آخرین : 39,152 945,000 حجم : 16,044 ارزش : 14.53 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:28

نماد : اخزا806

آخرین : 33,020 971,277 حجم : 5,775 ارزش : 5.42 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:12

نماد : اخزا805

آخرین : 35,873 989,879 حجم : 1,725 ارزش : 1.65 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:28

نماد : اخزا804

آخرین : 32,172 987,192 حجم : 356 ارزش : 339.99 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا723

آخرین : 75,163 923,725 حجم : 37,395 ارزش : 31.73 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:03

نماد : اخزا722

آخرین : 34,900 984,900 حجم : 43,553 ارزش : 41.38 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:28

نماد : اخزا721

آخرین : 34,740 934,481 حجم : 13,252 ارزش : 11.92 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:16

نماد : اخزا720

آخرین : 30,771 998,000 حجم : 128 ارزش : 123.81 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/03/20

نماد : اخزا718

آخرین : 35,702 968,016 حجم : 1,298 ارزش : 1.21 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 11:29

نماد : اخزا716

آخرین : 35,000 995,000 حجم : 4,723 ارزش : 4.53 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:24

نماد : اخزا713

آخرین : 103,194 971,821 حجم : 4,489 ارزش : 3.9 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا704

آخرین : 20,487 995,000 حجم : 615 ارزش : 599.33 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1399/10/17

نماد : اخزا904

آخرین : 69,637 710,000 حجم : 101,666 ارزش : 65.1 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:13

نماد : اخزا819

آخرین : 82,745 730,900 حجم : 2 ارزش : 1.3 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 1400/02/20

نماد : اخزا906

آخرین : 112,325 718,000 حجم : 90,029 ارزش : 54.53 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:26

نماد : اخزا901

آخرین : 107,000 782,000 حجم : 21,882 ارزش : 14.77 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا905

آخرین : 13,000 687,000 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:12

نماد : اخزا908

آخرین : 10,718 644,870 حجم : 228,707 ارزش : 145.04 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:12

نماد : اخزا907

آخرین : 38,327 638,399 حجم : 225,393 ارزش : 135.25 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:28

نماد : اخزا909

آخرین : 17,394 674,000 حجم : 460,283 ارزش : 302.22 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:23

نماد : اخزا910

آخرین : 14,253 620,000 حجم : 462,871 ارزش : 280.38 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا911

آخرین : 14,630 613,496 حجم : 25,887 ارزش : 15.5 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:29

نماد : اخزا914

آخرین : 4,902 594,999 حجم : 9,094 ارزش : 5.46 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : اوراق تاریخ : 12:23