اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اخزا902 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 712,000 8.21
قیمت پایانی: 657,996 0.00

آخرین معامله

11:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 716,300 پایانی 657,996 0.00
بیشترین 716,300 کمترین 710,200
حجم 71,477 دفعات 17
حد قیمت 677,566 - 748,888 ارزش 47.03 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:06
حقیقی حقوقی
44 تعداد خریدار 6
18,961 حجم خرید 221,181
30 تعداد فروشنده 55
77,204 حجم فروش 162,938
58,243 تغییر مالکیت 58,243

عرضه و تقاضا

11:06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6,301 خرید713,155 فروش715,000 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید712,000 فروش715,889 تعداد121 دستور1
دستور2 تعداد3,008 خرید710,111 فروش716,000 تعداد105 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید710,010 فروش717,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد17,000 خرید707,000 فروش719,399 تعداد25,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.79 %
6 ماهه 7.83 %
9 ماهه 7.28 %
1 ساله 7.28 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,241 704,101 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا821 آخرین : 2,574 599,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 2,017 605,030 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 219.00 776,010 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا815 آخرین : 1,867 793,999 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 10:57
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,973 816,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اخزا812 آخرین : 11,989 864,980 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 11:04
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها