اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اخزا902 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 778,000 18.24
قیمت پایانی: 657,996 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 779,295 پایانی 657,996 0.00
بیشترین 779,632 کمترین 776,022
حجم 71,477 دفعات 17
حد قیمت 739,587 - 817,437 ارزش 47.03 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 3
7,710 حجم خرید 148,863
8 تعداد فروشنده 28
19,712 حجم فروش 136,861
12,002 تغییر مالکیت 12,002

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد490 خرید778,348 فروش778,998 تعداد1,980 دستور1
دستور1 تعداد960 خرید778,347 فروش778,999 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد440 خرید778,300 فروش779,295 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد1,180 خرید776,204 فروش779,935 تعداد15,000 دستور3
دستور1 تعداد20,000 خرید776,200 فروش779,990 تعداد5,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.28 %
6 ماهه 9.32 %
9 ماهه 12.77 %
1 ساله 18.18 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا812 آخرین : 90,248 943,239 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها