اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

اخزا902 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 694,000 5.47
قیمت پایانی: 657,996 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 694,999 پایانی 657,996 0.00
بیشترین 700,000 کمترین 690,163
حجم 71,477 دفعات 17
حد قیمت 658,890 - 728,246 ارزش 47.03 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
17 تعداد خریدار 3
50,051 حجم خرید 220,908
12 تعداد فروشنده 35
28,918 حجم فروش 242,041
21,133 تغییر مالکیت 21,133

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,738 خرید694,000 فروش694,200 تعداد30,000 دستور2
دستور1 تعداد23,000 خرید693,600 فروش694,455 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید693,500 فروش694,990 تعداد400 دستور1
دستور1 تعداد820 خرید692,603 فروش694,998 تعداد600 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید692,600 فروش696,177 تعداد14 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.79 %
6 ماهه 4.43 %
9 ماهه 4.43 %
1 ساله 4.43 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 657,996 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71,477 دفعات : 17
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا818 آخرین : 41,443 749,990 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا814 آخرین : 25,514 778,500 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا812 آخرین : 9,438 842,330 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها