اسنادخزانه-م1بودجه99-010621

اخزا901 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 761,001 12.74
قیمت پایانی: 675,000 0.00

آخرین معامله

11:24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 761,000 پایانی 675,000 0.00
بیشترین 761,200 کمترین 759,103
حجم 21,882 دفعات 17
حد قیمت 723,489 - 799,645 ارزش 14.77 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:24
حقیقی حقوقی
11 تعداد خریدار 7
14,352 حجم خرید 61,479
18 تعداد فروشنده 39
23,712 حجم فروش 52,119
9,360 تغییر مالکیت 9,360

عرضه و تقاضا

11:24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید760,572 فروش761,500 تعداد422 دستور1
دستور1 تعداد18,578 خرید760,571 فروش761,899 تعداد700 دستور1
دستور1 تعداد26 خرید760,289 فروش761,900 تعداد1,406 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید754,000 فروش762,000 تعداد3,531 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید743,000 فروش762,888 تعداد1,507 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.07 %
6 ماهه 12.82 %
9 ماهه 12.82 %
1 ساله 12.82 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,241 704,101 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:28
نماد : اخزا902 آخرین : 54,004 712,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:18
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:26
نماد : اخزا820 آخرین : 2,017 605,030 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 229.00 776,000 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 11:13
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا815 آخرین : 668.00 792,800 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:18
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,973 816,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها