اسنادخزانه-م1بودجه99-010621

اخزا901 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 985,700 46.03
قیمت پایانی: 675,000 0.00

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 985,110 پایانی 675,000 0.00
بیشترین 986,000 کمترین 985,110
حجم 21,882 دفعات 17
حد قیمت 934,600 - 1.033 میلیون ارزش 14.77 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/05/26
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 3
300 حجم خرید 31,600
1 تعداد فروشنده 3
300 حجم فروش 31,600
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/05/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید984,620 فروش986,000 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید984,600 فروش986,990 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید984,280 فروش989,800 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد5,100 خرید983,920 فروش995,000 تعداد7,700 دستور4
دستور1 تعداد5,000 خرید983,030 فروش1,000,000 تعداد2,300 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.31 %
6 ماهه 10.26 %
9 ماهه 17.52 %
1 ساله 20.62 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 233,540 914,400 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا902 آخرین : 265,004 923,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا821 آخرین : 175,616 777,190 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا820 آخرین : 177,007 780,020 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا818 آخرین : 227,230 989,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/26
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها