اسنادخزانه-م1بودجه99-010621

اخزا901 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 736,511 9.11
قیمت پایانی: 675,000 0.00

آخرین معامله

11:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 737,000 پایانی 675,000 0.00
بیشترین 737,000 کمترین 736,010
حجم 21,882 دفعات 17
حد قیمت 700,439 - 774,169 ارزش 14.77 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:45
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 2
10,823 حجم خرید 6,857
8 تعداد فروشنده 13
758 حجم فروش 16,922
10,065 تغییر مالکیت 10,065

عرضه و تقاضا

11:45
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,418 خرید738,510 فروش739,999 تعداد308 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید738,509 فروش744,995 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید738,508 فروش744,999 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید738,015 فروش747,800 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد24,868 خرید738,000 فروش749,995 تعداد220 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.19 %
6 ماهه 9.44 %
9 ماهه 9.44 %
1 ساله 9.44 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها