اسنادخزانه-م1بودجه99-010621

اخزا901 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 831,200 23.14
قیمت پایانی: 675,000 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 829,616 پایانی 675,000 0.00
بیشترین 831,200 کمترین 829,287
حجم 21,882 دفعات 17
حد قیمت 787,916 - 870,854 ارزش 14.77 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 5
1,923 حجم خرید 66,259
11 تعداد فروشنده 38
13,332 حجم فروش 54,850
11,409 تغییر مالکیت 11,409

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور19 تعداد4,008 خرید829,760 فروش830,000 تعداد4,026 دستور1
دستور1 تعداد475 خرید829,628 فروش830,990 تعداد56,067 دستور3
دستور1 تعداد1,416 خرید829,627 فروش831,000 تعداد1,580 دستور1
دستور2 تعداد50,000 خرید829,292 فروش831,350 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید829,010 فروش831,500 تعداد2,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.23 %
6 ماهه 9.68 %
9 ماهه 12.75 %
1 ساله 22.87 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 675,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21,882 دفعات : 17
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها