اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اخزا821 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 997,000 65.73
قیمت پایانی: 601,574 0.00

آخرین معامله

1402/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 997,500 پایانی 601,574 0.00
بیشترین 998,000 کمترین 997,000
حجم 499 دفعات 7
حد قیمت 744,800 - 823,200 ارزش 300.19 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/08/29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
100 حجم خرید 4,400
1 تعداد فروشنده -
4,500 حجم فروش -
4,400 تغییر مالکیت 4,400

عرضه و تقاضا

1402/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید779,720 فروش786,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید779,710 فروش798,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید779,600 فروش798,830 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش802,720 تعداد100 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش808,790 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.25 %
6 ماهه 12.94 %
9 ماهه 22.6 %
1 ساله 22.69 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/07/19 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/07/16 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 38.21 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 973,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 973,520 درصد تغییر : 1.02 حجم : 900 دفعات : 3
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 963,730 درصد تغییر : 0.07 حجم : 47,700 دفعات : 10
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 964,430 درصد تغییر : 0.96 حجم : 1,300 دفعات : 4
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 955,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 955,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا814 آخرین : 197,728 995,700 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : اخزا815 آخرین : 204,498 996,630 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/31
نماد : اخزا816 آخرین : 221,105 996,050 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/28
نماد : اخزا817 آخرین : 220,831 997,060 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : اخزا818 آخرین : 430.00 996,400 حجم : 5,800 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/08
نماد : اخزا820 آخرین : 2,640 994,990 حجم : 100 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/07/29
نماد : اخزا902 آخرین : 1,130 996,110 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/10/17
نماد : اخزا903 آخرین : 410.00 995,540 حجم : 63,200 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/05
نماد : اخزا813 آخرین : 185,873 995,900 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/11
نماد : اخزا812 آخرین : 143,009 996,000 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها