اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اخزا821 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 583,002 2.26
قیمت پایانی: 570,113 0.00

آخرین معامله

10:53
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 585,002 پایانی 570,113 0.00
بیشترین 585,002 کمترین 583,000
حجم 5,473 دفعات 20
حد قیمت 556,880 - 615,498 ارزش 3.12 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:53
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار 3
103,649 حجم خرید 5,738
18 تعداد فروشنده 1
9,387 حجم فروش 100,000
94,262 تغییر مالکیت 94,262

عرضه و تقاضا

10:53
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد2,550 خرید585,220 فروش587,189 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد1,880 خرید585,205 فروش587,190 تعداد190 دستور1
دستور1 تعداد1,962 خرید585,202 فروش587,199 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید585,201 فروش587,200 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید585,200 فروش587,391 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.04 %
6 ماهه 1.48 %
9 ماهه 4.6 %
1 ساله 1.74 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 570,113 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,473 دفعات : 20
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
نماد : اخزا812 آخرین : 9,888 842,780 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 11:25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها