اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اخزا821 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 597,700 0.64
قیمت پایانی: 601,574 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 599,000 پایانی 601,574 0.00
بیشترین 600,000 کمترین 590,001
حجم 499 دفعات 7
حد قیمت 569,218 - 629,134 ارزش 300.19 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار -
1,141 حجم خرید -
6 تعداد فروشنده -
1,141 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد137 خرید599,450 فروش601,998 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید599,150 فروش602,000 تعداد80 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید599,000 فروش604,000 تعداد200 دستور2
دستور1 تعداد18,000 خرید598,550 فروش604,500 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید598,500 فروش604,995 تعداد215 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.04 %
6 ماهه 4.8 %
9 ماهه 5.38 %
1 ساله 0.92 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 21,378 702,238 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 52,004 710,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا820 آخرین : 4,987 608,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:00
نماد : اخزا818 آخرین : 1,031 763,301 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا816 آخرین : 5,055 780,000 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا815 آخرین : 7,366 799,498 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 12:24
نماد : اخزا814 آخرین : 5,233 803,205 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
نماد : اخزا812 آخرین : 11,989 864,980 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 12:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها