اسناد خزانه-م21بودجه98-020906

اخزا821 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 633,841 5.36
قیمت پایانی: 601,574 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 637,000 پایانی 601,574 0.00
بیشترین 637,000 کمترین 630,601
حجم 499 دفعات 7
حد قیمت 607,103 - 671,007 ارزش 300.19 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
1,038 حجم خرید -
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 1,038
1,038 تغییر مالکیت 1,038

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد103 خرید637,010 فروش637,250 تعداد1,324 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید637,000 فروش640,000 تعداد100,238 دستور5
دستور1 تعداد60 خرید636,001 فروش640,999 تعداد1,800 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید635,600 فروش641,000 تعداد911 دستور1
دستور5 تعداد2,221 خرید624,535 فروش646,480 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.95 %
6 ماهه 5.66 %
9 ماهه 8.83 %
1 ساله 12.11 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 601,574 درصد تغییر : 0.00 حجم : 499 دفعات : 7
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا812 آخرین : 90,248 943,239 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها