اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اخزا820 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 594,000 3.30
قیمت پایانی: 575,032 0.00

آخرین معامله

10:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 591,600 پایانی 575,032 0.00
بیشترین 594,000 کمترین 591,600
حجم 8,284 دفعات 33
حد قیمت 549,993 - 607,885 ارزش 4.76 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:15
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار 1
4,550 حجم خرید 602
13 تعداد فروشنده 1
4,950 حجم فروش 202
400.00 تغییر مالکیت 400.00

عرضه و تقاضا

10:15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد126 خرید592,105 فروش596,995 تعداد7 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید592,100 فروش597,000 تعداد3,798 دستور3
دستور1 تعداد20 خرید591,000 فروش600,000 تعداد700 دستور1
دستور2 تعداد1,021 خرید590,801 فروش602,939 تعداد317 دستور1
دستور1 تعداد15 خرید587,001 فروش603,500 تعداد350 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.61 %
6 ماهه 2.26 %
9 ماهه 3.98 %
1 ساله 2.45 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 575,032 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,284 دفعات : 33
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
نماد : اخزا812 آخرین : 9,888 842,780 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 11:25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها