اسناد خزانه-م20بودجه98-020806

اخزا820 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 608,000 0.83
قیمت پایانی: 603,013 0.00

آخرین معامله

12:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 605,002 پایانی 603,013 0.00
بیشترین 611,600 کمترین 605,001
حجم 25,500 دفعات 9
حد قیمت 578,674 - 639,586 ارزش 15.38 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:00
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 3
300 حجم خرید 54,010
6 تعداد فروشنده 2
41,810 حجم فروش 12,500
41,510 تغییر مالکیت 41,510

عرضه و تقاضا

12:00
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,990 خرید609,000 فروش610,000 تعداد3,861 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید608,000 فروش611,999 تعداد1,443 دستور5
دستور1 تعداد1,600 خرید607,000 فروش613,698 تعداد1,345 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید606,505 فروش613,699 تعداد108 دستور1
دستور1 تعداد108 خرید606,500 فروش613,700 تعداد90 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.48 %
6 ماهه 4.53 %
9 ماهه 4.81 %
1 ساله 0.18 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 603,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,500 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 21,378 702,238 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 52,004 710,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا818 آخرین : 1,031 763,301 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا816 آخرین : 5,055 780,000 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا815 آخرین : 7,366 799,498 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 12:24
نماد : اخزا814 آخرین : 5,233 803,205 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
نماد : اخزا812 آخرین : 11,989 864,980 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 12:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها