اسناد خزانه-م18بودجه98-010614

اخزا818 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 764,800 0.33
قیمت پایانی: 762,270 0.00

آخرین معامله

1400/02/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 763,301 پایانی 762,270 0.00
بیشترین 765,000 کمترین 762,302
حجم 15,136 دفعات 18
حد قیمت 725,952 - 802,368 ارزش 11.54 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/23
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 2
15,753 حجم خرید 35,625
6 تعداد فروشنده 6
6,722 حجم فروش 44,656
9,031 تغییر مالکیت 9,031

عرضه و تقاضا

1400/02/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,977 خرید764,014 فروش768,880 تعداد525 دستور1
دستور1 تعداد1,100 خرید764,013 فروش768,970 تعداد103 دستور1
دستور1 تعداد295 خرید762,500 فروش769,876 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد7 خرید761,201 فروش769,880 تعداد42 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید761,200 فروش774,258 تعداد90 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.73 %
6 ماهه 7.82 %
9 ماهه 9.54 %
1 ساله 5.58 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا902 آخرین : 54,204 712,200 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا821 آخرین : 1,685 599,889 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا820 آخرین : 4,487 607,500 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا817 آخرین : 4,650 780,879 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا816 آخرین : 7,550 782,495 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا815 آخرین : 2,968 795,100 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا814 آخرین : 7,028 805,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا813 آخرین : 7,714 817,741 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا812 آخرین : 14,009 867,000 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها