اسناد خزانه-م18بودجه98-010614

اخزا818 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 749,990 5.85
قیمت پایانی: 708,547 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 742,000 پایانی 708,547 0.00
بیشترین 749,990 کمترین 737,000
حجم 63,303 دفعات 33
حد قیمت 704,905 - 779,105 ارزش 44.85 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 2
12,530 حجم خرید 3,617
11 تعداد فروشنده 4
8,668 حجم فروش 7,479
3,862 تغییر مالکیت 3,862

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,423 خرید742,011 فروش749,990 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید742,010 فروش750,000 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد8,000 خرید737,516 فروش754,800 تعداد33 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید737,515 فروش754,880 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید737,509 فروش758,899 تعداد100 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.47 %
6 ماهه 6.06 %
9 ماهه 3.63 %
1 ساله 18.65 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 708,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 63,303 دفعات : 33
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا902 آخرین : 36,004 694,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا814 آخرین : 25,514 778,500 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا812 آخرین : 9,438 842,330 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها