اسناد خزانه-م18بودجه98-010614

اخزا818 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 840,000 10.20
قیمت پایانی: 762,270 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 839,000 پایانی 762,270 0.00
بیشترین 840,000 کمترین 839,000
حجم 15,136 دفعات 18
حد قیمت 794,537 - 878,171 ارزش 11.54 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 102,216
3 تعداد فروشنده 2
1,113 حجم فروش 101,103
1,113 تغییر مالکیت 1,113

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد475 خرید834,406 فروش839,999 تعداد300 دستور1
دستور2 تعداد1,891 خرید834,405 فروش840,000 تعداد145 دستور2
دستور1 تعداد1,416 خرید834,404 فروش843,000 تعداد83 دستور1
دستور1 تعداد59 خرید834,403 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید834,001 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.27 %
6 ماهه 8.53 %
9 ماهه 11.71 %
1 ساله 18.35 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 762,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15,136 دفعات : 18
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا812 آخرین : 90,248 943,239 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها