اسناد خزانه-م17بودجه98-010512

اخزا817 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 798,106 2.82
قیمت پایانی: 776,229 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 794,295 پایانی 776,229 0.00
بیشترین 798,106 کمترین 794,295
حجم 112,920 دفعات 23
حد قیمت 756,156 - 835,750 ارزش 87.65 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
400 حجم خرید 4,402
3 تعداد فروشنده 6
930 حجم فروش 3,872
530.00 تغییر مالکیت 530.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد19,100 خرید798,106 فروش799,950 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید798,105 فروش800,000 تعداد1,150 دستور1
دستور1 تعداد22,324 خرید797,925 فروش806,000 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید796,250 فروش810,000 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید794,506 فروش816,000 تعداد2,500 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.28 %
6 ماهه 6.5 %
9 ماهه 10.4 %
1 ساله 7.05 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : اخزا812 آخرین : 34,009 887,000 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 11:01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها