اسناد خزانه-م17بودجه98-010512

اخزا817 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 852,922 9.88
قیمت پایانی: 776,229 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 852,999 پایانی 776,229 0.00
بیشترین 852,999 کمترین 852,909
حجم 112,920 دفعات 23
حد قیمت 808,538 - 893,646 ارزش 87.65 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 2
120 حجم خرید 108,226
1 تعداد فروشنده 3
1,620 حجم فروش 106,726
1,500 تغییر مالکیت 1,500

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد506 خرید850,194 فروش858,000 تعداد2,324 دستور2
دستور1 تعداد1,416 خرید850,194 فروش859,000 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد58 خرید850,139 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,116 خرید850,001 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد120 خرید850,000 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.58 %
6 ماهه 8.69 %
9 ماهه 12.09 %
1 ساله 18.47 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 776,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 112,920 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا812 آخرین : 90,248 943,239 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها