اسناد خزانه-م17بودجه98-010512

اخزا817 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 759,120 5.42
قیمت پایانی: 720,075 0.00

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 758,000 پایانی 720,075 0.00
بیشترین 771,000 کمترین 758,000
حجم 149,842 دفعات 68
حد قیمت 719,169 - 794,869 ارزش 107.9 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/18
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 4
4,763 حجم خرید 84,007
6 تعداد فروشنده 9
6,221 حجم فروش 82,549
1,458 تغییر مالکیت 1,458

عرضه و تقاضا

1399/12/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,541 خرید759,120 فروش771,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید759,105 فروش771,500 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد49,724 خرید759,000 فروش772,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید756,000 فروش773,000 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد1,833 خرید744,200 فروش774,290 تعداد3,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.64 %
6 ماهه 5.52 %
9 ماهه 2.9 %
1 ساله 17.52 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 720,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 149,842 دفعات : 68
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 8,140 689,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا902 آخرین : 37,004 695,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا821 آخرین : 14,087 584,200 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا820 آخرین : 17,968 593,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا818 آخرین : 36,453 745,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا816 آخرین : 35,786 762,405 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا815 آخرین : 36,137 774,150 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا814 آخرین : 28,114 781,100 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا813 آخرین : 28,494 793,200 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا812 آخرین : 9,408 842,300 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها