اسناد خزانه-م16بودجه98-010503

اخزا816 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 780,000 0.65
قیمت پایانی: 774,945 0.00

آخرین معامله

11:57
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 782,000 پایانی 774,945 0.00
بیشترین 782,000 کمترین 780,000
حجم 24,989 دفعات 32
حد قیمت 745,330 - 823,784 ارزش 19.37 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:57
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 2
2,000 حجم خرید 8,390
1 تعداد فروشنده 6
350 حجم فروش 10,040
1,650 تغییر مالکیت 1,650

عرضه و تقاضا

11:57
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,675 خرید783,100 فروش790,500 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید777,000 فروش791,994 تعداد4,500 دستور1
دستور1 تعداد103 خرید775,003 فروش792,000 تعداد10,425 دستور2
دستور1 تعداد23,700 خرید706,600 فروش793,000 تعداد2,102 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش794,000 تعداد3,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.02 %
6 ماهه 7.65 %
9 ماهه 10.21 %
1 ساله 9.18 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 774,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,989 دفعات : 32
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,142 704,002 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا902 آخرین : 52,116 710,112 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:21
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:51
نماد : اخزا820 آخرین : 4,987 608,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:00
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا815 آخرین : 2,868 795,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا814 آخرین : 4,028 802,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:19
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
نماد : اخزا812 آخرین : 14,009 867,000 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها