اسناد خزانه-م16بودجه98-010503

اخزا816 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 752,103 3.51
قیمت پایانی: 726,619 0.00

آخرین معامله

10:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 756,000 پایانی 726,619 0.00
بیشترین 756,000 کمترین 720,349
حجم 69,384 دفعات 24
حد قیمت 717,850 - 793,412 ارزش 50.42 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:02
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 2
14 حجم خرید 14,047
3 تعداد فروشنده 7
803 حجم فروش 13,258
789.00 تغییر مالکیت 789.00

عرضه و تقاضا

10:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد13,823 خرید757,086 فروش760,000 تعداد331 دستور2
دستور1 تعداد1,500 خرید757,085 فروش764,700 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید757,083 فروش764,789 تعداد3,066 دستور1
دستور1 تعداد244 خرید757,081 فروش768,980 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید757,080 فروش768,990 تعداد300 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.68 %
6 ماهه 5.81 %
9 ماهه 3.86 %
1 ساله 19.18 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 726,619 درصد تغییر : 0.00 حجم : 69,384 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 10:35
نماد : اخزا902 آخرین : 31,013 689,009 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 33,253 741,800 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 10:38
نماد : اخزا817 آخرین : 32,931 753,006 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 10:33
نماد : اخزا815 آخرین : 30,487 768,500 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
نماد : اخزا814 آخرین : 23,024 776,010 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 10:08
نماد : اخزا813 آخرین : 25,315 790,021 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 10:39
نماد : اخزا812 آخرین : 9,888 842,780 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 10:12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها