اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اخزا815 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 774,000 4.88
قیمت پایانی: 738,013 0.00

آخرین معامله

12:10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 772,222 پایانی 738,013 0.00
بیشترین 774,000 کمترین 772,150
حجم 96,862 دفعات 108
حد قیمت 732,345 - 809,433 ارزش 71.49 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:10
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 3
4,014 حجم خرید 128,872
8 تعداد فروشنده 13
3,016 حجم فروش 129,870
998.00 تغییر مالکیت 998.00

عرضه و تقاضا

12:10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید772,500 فروش773,000 تعداد20 دستور2
دستور2 تعداد35,348 خرید772,100 فروش774,899 تعداد1,150 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید771,110 فروش774,900 تعداد25,040 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید771,101 فروش775,000 تعداد879 دستور4
دستور1 تعداد6,479 خرید771,100 فروش779,670 تعداد200 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.97 %
6 ماهه 5.82 %
9 ماهه 3.99 %
1 ساله 18.93 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 738,013 درصد تغییر : 0.00 حجم : 96,862 دفعات : 108
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 7,140 688,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:08
نماد : اخزا902 آخرین : 36,304 694,300 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا821 آخرین : 16,887 587,000 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 11:55
نماد : اخزا820 آخرین : 17,968 593,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 11:48
نماد : اخزا818 آخرین : 33,881 742,428 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:53
نماد : اخزا817 آخرین : 37,075 757,150 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 12:10
نماد : اخزا816 آخرین : 35,380 761,999 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا814 آخرین : 28,014 781,000 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 12:07
نماد : اخزا813 آخرین : 28,544 793,250 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 12:10
نماد : اخزا812 آخرین : 9,888 842,780 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 11:57
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها