اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اخزا815 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 814,990 2.89
قیمت پایانی: 792,132 0.00

آخرین معامله

11:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 814,001 پایانی 792,132 0.00
بیشترین 816,000 کمترین 814,000
حجم 25,140 دفعات 26
حد قیمت 775,080 - 856,666 ارزش 19.91 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:59
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 1
3,489 حجم خرید 9,872
3 تعداد فروشنده 8
300 حجم فروش 13,061
3,189 تغییر مالکیت 3,189

عرضه و تقاضا

11:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید814,992 فروش816,000 تعداد11 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید814,991 فروش818,610 تعداد193 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید814,683 فروش831,000 تعداد2,500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید814,431 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید814,420 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.04 %
6 ماهه 7.12 %
9 ماهه 11 %
1 ساله 8.07 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 792,132 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25,140 دفعات : 26
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : اخزا812 آخرین : 34,009 887,000 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 11:01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها