اسناد خزانه-م14بودجه98-010318

اخزا814 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 778,500 3.39
قیمت پایانی: 752,986 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 774,126 پایانی 752,986 0.00
بیشترین 785,000 کمترین 774,126
حجم 148,132 دفعات 53
حد قیمت 740,475 - 818,419 ارزش 111.54 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 2
20,800 حجم خرید 32,371
5 تعداد فروشنده 9
5,501 حجم فروش 47,670
15,299 تغییر مالکیت 15,299

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید778,003 فروش780,000 تعداد40 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید778,002 فروش784,000 تعداد20,885 دستور1
دستور1 تعداد2,500 خرید776,120 فروش785,000 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید776,113 فروش792,000 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید776,109 فروش797,590 تعداد5,504 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.93 %
6 ماهه 6.48 %
9 ماهه 4.6 %
1 ساله 20.02 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 752,986 درصد تغییر : 0.00 حجم : 148,132 دفعات : 53
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا902 آخرین : 36,004 694,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا818 آخرین : 41,443 749,990 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا812 آخرین : 9,438 842,330 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها