اسناد خزانه-م14بودجه98-010318

اخزا814 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 803,000 0.63
قیمت پایانی: 797,972 0.00

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 803,200 پایانی 797,972 0.00
بیشترین 803,200 کمترین 803,000
حجم 99,049 دفعات 24
حد قیمت 765,247 - 845,799 ارزش 79.04 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار 1
16,711 حجم خرید 100
7 تعداد فروشنده 1
16,665 حجم فروش 146
46.00 تغییر مالکیت 46.00

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید801,200 فروش805,903 تعداد570 دستور1
دستور1 تعداد576 خرید801,012 فروش806,000 تعداد1,058 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید801,010 فروش806,996 تعداد3,100 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید801,002 فروش807,000 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد124 خرید800,000 فروش807,200 تعداد1,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.98 %
6 ماهه 7.47 %
9 ماهه 10.78 %
1 ساله 9.6 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,331 704,191 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : اخزا902 آخرین : 55,354 713,350 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:22
نماد : اخزا821 آخرین : 2,574 599,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا820 آخرین : 5,497 608,510 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 219.00 776,010 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
نماد : اخزا815 آخرین : 568.00 792,700 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 10:36
نماد : اخزا813 آخرین : 5,973 816,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
نماد : اخزا812 آخرین : 14,509 867,500 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 10:37
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها