اسناد خزانه-م14بودجه98-010318

اخزا814 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 877,188 9.93
قیمت پایانی: 797,972 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 877,310 پایانی 797,972 0.00
بیشترین 878,090 کمترین 877,188
حجم 99,049 دفعات 24
حد قیمت 833,665 - 921,419 ارزش 79.04 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
1,987 حجم خرید 3,479
2 تعداد فروشنده 6
166 حجم فروش 5,300
1,821 تغییر مالکیت 1,821

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد512 خرید877,002 فروش881,999 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد26,446 خرید877,001 فروش884,000 تعداد1,142 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید877,000 فروش885,000 تعداد2,000 دستور1
دستور19 تعداد3,921 خرید876,192 فروش897,560 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد7 خرید872,300 فروش918,000 تعداد5,891 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.65 %
6 ماهه 9.27 %
9 ماهه 12.86 %
1 ساله 17.37 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 797,972 درصد تغییر : 0.00 حجم : 99,049 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا812 آخرین : 90,248 943,239 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها