اسناد خزانه-م13بودجه98-010219

اخزا813 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 911,000 12.47
قیمت پایانی: 810,027 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 913,800 پایانی 810,027 0.00
بیشترین 913,999 کمترین 910,800
حجم 24,578 دفعات 15
حد قیمت 865,355 - 956,445 ارزش 19.91 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار -
2,578 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده 4
75 حجم فروش 2,503
2,503 تغییر مالکیت 2,503

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد483 خرید910,044 فروش913,699 تعداد200 دستور1
دستور2 تعداد1,660 خرید910,043 فروش913,700 تعداد132 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید909,384 فروش913,800 تعداد1,595 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید909,383 فروش914,500 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید909,382 فروش915,000 تعداد3,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.19 %
6 ماهه 10 %
9 ماهه 14.14 %
1 ساله 18.69 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 103,141 784,001 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا902 آخرین : 135,004 793,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا821 آخرین : 58,376 659,950 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا820 آخرین : 72,687 675,700 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا818 آخرین : 87,903 850,173 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا817 آخرین : 90,271 866,500 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا816 آخرین : 97,065 872,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا815 آخرین : 91,988 884,120 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا814 آخرین : 100,028 898,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا812 آخرین : 111,107 964,098 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها