اسناد خزانه-م13بودجه98-010219

اخزا813 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 845,000 4.32
قیمت پایانی: 810,027 0.00

آخرین معامله

12:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 840,000 پایانی 810,027 0.00
بیشترین 845,000 کمترین 837,502
حجم 24,578 دفعات 15
حد قیمت 795,120 - 878,816 ارزش 19.91 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:27
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 768
- تعداد فروشنده 3
- حجم فروش 768
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد7,246 خرید837,510 فروش840,438 تعداد50 دستور2
دستور1 تعداد24,735 خرید837,504 فروش844,880 تعداد12,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید837,468 فروش844,890 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید836,006 فروش845,000 تعداد6,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید836,005 فروش850,000 تعداد2,120 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.65 %
6 ماهه 6.96 %
9 ماهه 11.41 %
1 ساله 8.67 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 810,027 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,578 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا812 آخرین : 34,009 887,000 حجم : 47,882 ارزش بازار : - تاریخ : 11:01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها