اسناد خزانه-م13بودجه98-010219

اخزا813 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 789,210 3.20
قیمت پایانی: 764,706 0.00

آخرین معامله

09:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 790,000 پایانی 764,706 0.00
بیشترین 790,000 کمترین 789,210
حجم 24,123 دفعات 23
حد قیمت 751,013 - 830,067 ارزش 18.45 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:25
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار 1
4,187 حجم خرید 5,322
6 تعداد فروشنده 8
6,574 حجم فروش 2,935
2,387 تغییر مالکیت 2,387

عرضه و تقاضا

09:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,678 خرید791,220 فروش799,192 تعداد65 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید791,200 فروش804,000 تعداد340 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید790,106 فروش811,000 تعداد45 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید790,101 فروش829,880 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید790,100 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.99 %
6 ماهه 7.75 %
9 ماهه 5.83 %
1 ساله 22 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 764,706 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,123 دفعات : 23
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 720.00 681,580 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 09:32
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 09:34
نماد : اخزا821 آخرین : 14,887 585,000 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : اخزا820 آخرین : 16,568 591,600 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 09:11
نماد : اخزا818 آخرین : 32,452 740,999 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : اخزا817 آخرین : 32,930 753,005 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا816 آخرین : 10,381 737,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 09:31
نماد : اخزا815 آخرین : 31,007 769,020 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 09:31
نماد : اخزا814 آخرین : 23,014 776,000 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا812 آخرین : 9,888 842,780 حجم : 186,313 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها