اسناد خزانه-م12بودجه98-001111

اخزا812 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 842,300 1.13
قیمت پایانی: 832,892 0.00

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 842,780 پایانی 832,892 0.00
بیشترین 843,000 کمترین 841,200
حجم 186,313 دفعات 32
حد قیمت 800,428 - 884,682 ارزش 155.18 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/18
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 2
8,330 حجم خرید 98,547
3 تعداد فروشنده 9
4,789 حجم فروش 102,088
3,541 تغییر مالکیت 3,541

عرضه و تقاضا

1399/12/18
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,000 خرید843,006 فروش854,878 تعداد5,292 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید843,005 فروش855,000 تعداد24,812 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید842,000 فروش870,000 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید836,500 فروش881,788 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد600 خرید835,501 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.94 %
6 ماهه 6.61 %
9 ماهه 6.49 %
1 ساله 20.64 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 0.00 حجم : 186,313 دفعات : 32
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 832,892 درصد تغییر : 3.46 حجم : 186,313 دفعات : 32
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 8,140 689,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا902 آخرین : 37,004 695,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا821 آخرین : 14,087 584,200 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا820 آخرین : 17,968 593,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا818 آخرین : 36,453 745,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا817 آخرین : 39,045 759,120 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا816 آخرین : 35,786 762,405 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا815 آخرین : 36,137 774,150 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا814 آخرین : 28,114 781,100 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
نماد : اخزا813 آخرین : 28,494 793,200 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها