اسناد خزانه-م12بودجه98-001111

اخزا812 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 964,098 13.03
قیمت پایانی: 852,991 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 966,000 پایانی 852,991 0.00
بیشترین 966,000 کمترین 962,066
حجم 47,882 دفعات 9
حد قیمت 916,736 - 1.013 میلیون ارزش 40.84 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
7,179 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده 2
510 حجم فروش 6,669
6,669 تغییر مالکیت 6,669

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد400 خرید964,134 فروش965,999 تعداد676 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید964,133 فروش966,500 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد310 خرید964,132 فروش966,798 تعداد2,048 دستور1
دستور1 تعداد488 خرید964,131 فروش967,996 تعداد13 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید964,120 فروش967,998 تعداد80 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.69 %
6 ماهه 9.89 %
9 ماهه 14.55 %
1 ساله 18.36 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 852,991 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,882 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 103,141 784,001 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا902 آخرین : 135,004 793,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا821 آخرین : 58,376 659,950 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا820 آخرین : 72,687 675,700 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا818 آخرین : 87,903 850,173 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا817 آخرین : 90,271 866,500 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا816 آخرین : 97,065 872,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا815 آخرین : 91,988 884,120 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا814 آخرین : 100,028 898,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : اخزا813 آخرین : 100,973 911,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها