اسناد خزانه-م11بودجه98-001013

اخزا811 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 958,998 10.52
قیمت پایانی: 867,720 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 958,000 پایانی 867,720 0.00
بیشترین 959,000 کمترین 957,046
حجم 14,024 دفعات 28
حد قیمت 908,675 - 1.004 میلیون ارزش 12.17 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
72 حجم خرید 2,000
2 تعداد فروشنده 1
2,002 حجم فروش 70
1,930 تغییر مالکیت 1,930

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد264 خرید957,283 فروش959,000 تعداد100,000 دستور4
دستور1 تعداد412 خرید957,100 فروش960,000 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید957,000 فروش962,998 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد475 خرید956,535 فروش962,999 تعداد4,964 دستور1
دستور1 تعداد1,416 خرید956,536 فروش965,000 تعداد50 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.97 %
6 ماهه 9.94 %
9 ماهه 13.5 %
1 ساله 17.44 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها