اسناد خزانه-م11بودجه98-001013

اخزا811 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 877,370 1.11
قیمت پایانی: 867,720 0.00

آخرین معامله

11:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 877,401 پایانی 867,720 0.00
بیشترین 877,401 کمترین 877,370
حجم 14,024 دفعات 28
حد قیمت 832,844 - 920,510 ارزش 12.17 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:15
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار 1
1,277 حجم خرید 4,331
- تعداد فروشنده 3
- حجم فروش 5,608
1,277 تغییر مالکیت 1,277

عرضه و تقاضا

11:15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد100 خرید877,501 فروش878,000 تعداد223 دستور1
دستور1 تعداد700 خرید876,823 فروش879,500 تعداد700 دستور1
دستور1 تعداد6,000 خرید876,550 فروش880,000 تعداد2,500 دستور2
دستور1 تعداد6 خرید876,300 فروش880,500 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید875,000 فروش881,000 تعداد3,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.97 %
6 ماهه 6.54 %
9 ماهه 12.12 %
1 ساله 11.9 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 867,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,024 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 54,005 712,001 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:42
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:26
نماد : اخزا820 آخرین : 8,486 611,499 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 228.00 776,001 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا815 آخرین : 668.00 792,800 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:42
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها