اسناد خزانه-م11بودجه98-001013

اخزا811 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 852,938 3.75
قیمت پایانی: 822,074 0.00

آخرین معامله

09:54
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 852,941 پایانی 822,074 0.00
بیشترین 852,941 کمترین 852,938
حجم 138,968 دفعات 45
حد قیمت 808,675 - 893,797 ارزش 114.24 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:54
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 2
7,862 حجم خرید 59,126
7 تعداد فروشنده 11
7,052 حجم فروش 59,936
810.00 تغییر مالکیت 810.00

عرضه و تقاضا

09:54
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد172 خرید852,489 فروش856,287 تعداد40 دستور1
دستور2 تعداد11,494 خرید852,488 فروش857,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید849,100 فروش869,000 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید847,000 فروش893,797 تعداد17,859 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید846,001 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.01 %
6 ماهه 7.54 %
9 ماهه 7.21 %
1 ساله 21.71 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 822,074 درصد تغییر : 0.00 حجم : 138,968 دفعات : 45
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 2,040 682,900 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 10:00
نماد : اخزا902 آخرین : 34,003 691,999 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:04
نماد : اخزا821 آخرین : 14,888 585,001 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : اخزا820 آخرین : 16,568 591,600 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 09:11
نماد : اخزا818 آخرین : 32,453 741,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 09:42
نماد : اخزا817 آخرین : 32,930 753,005 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا816 آخرین : 25,484 752,103 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 10:02
نماد : اخزا815 آخرین : 30,487 768,500 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 10:01
نماد : اخزا814 آخرین : 23,014 776,000 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا813 آخرین : 25,294 790,000 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 09:49
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها