اسناد خزانه-م10بودجه98-001006

اخزا810 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 854,880 3.58
قیمت پایانی: 825,371 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 854,876 پایانی 825,371 0.00
بیشترین 854,885 کمترین 846,015
حجم 74,254 دفعات 38
حد قیمت 812,773 - 898,327 ارزش 61.29 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 4
1 حجم خرید 43,417
1 تعداد فروشنده 5
200 حجم فروش 43,218
199.00 تغییر مالکیت 199.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,992 خرید854,883 فروش860,000 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد5,155 خرید854,881 فروش864,000 تعداد600 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید850,130 فروش865,000 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید850,112 فروش866,000 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید850,111 فروش869,990 تعداد1,329 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.04 %
6 ماهه 8.17 %
9 ماهه 7.17 %
1 ساله 22.26 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 825,371 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,254 دفعات : 38
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا902 آخرین : 36,004 694,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا818 آخرین : 41,443 749,990 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا814 آخرین : 25,514 778,500 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها