اسناد خزانه-م10بودجه98-001006

اخزا810 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 899,128 3.13
قیمت پایانی: 871,837 0.00

آخرین معامله

11:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 898,510 پایانی 871,837 0.00
بیشترین 899,128 کمترین 898,510
حجم 6,061 دفعات 15
حد قیمت 856,943 - 947,147 ارزش 5.28 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:49
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 2
- حجم خرید 1,500
1 تعداد فروشنده 1
1,000 حجم فروش 500
1,000 تغییر مالکیت 1,000

عرضه و تقاضا

11:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد33 خرید898,942 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید898,724 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید898,546 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد9,000 خرید898,510 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید826,926 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.26 %
6 ماهه 7.67 %
9 ماهه 12.21 %
1 ساله 10.98 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 871,837 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,061 دفعات : 15
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها