اسناد خزانه-م9بودجه98-000923

اخزا809 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 863,542 1.15
قیمت پایانی: 853,756 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 863,542 پایانی 853,756 0.00
بیشترین 864,500 کمترین 863,542
حجم 145,413 دفعات 55
حد قیمت 819,522 - 905,786 ارزش 124.15 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
10 حجم خرید 87,342
5 تعداد فروشنده 8
5,020 حجم فروش 82,332
5,010 تغییر مالکیت 5,010

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد12,658 خرید863,542 فروش864,699 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید860,000 فروش864,700 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید858,004 فروش864,999 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید858,003 فروش865,000 تعداد190 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید858,001 فروش866,999 تعداد150 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.57 %
6 ماهه 8.11 %
9 ماهه 7.87 %
1 ساله 21.93 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 853,756 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,413 دفعات : 55
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 853,756 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,413 دفعات : 55
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 853,756 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,413 دفعات : 55
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 853,756 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,413 دفعات : 55
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 853,756 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,413 دفعات : 55
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 853,756 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145,413 دفعات : 55
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 853,756 درصد تغییر : 0.26 حجم : 145,413 دفعات : 55
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 851,526 درصد تغییر : 1.18 حجم : 47,028 دفعات : 117
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 861,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 74,534 دفعات : 40
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 861,650 درصد تغییر : 4.29 حجم : 74,534 دفعات : 40
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 826,236 درصد تغییر : 0.00 حجم : 155,923 دفعات : 78
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 826,236 درصد تغییر : 0.00 حجم : 155,923 دفعات : 78
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 826,236 درصد تغییر : 0.00 حجم : 155,923 دفعات : 78
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 826,236 درصد تغییر : 0.00 حجم : 155,923 دفعات : 78
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 826,236 درصد تغییر : 0.00 حجم : 155,923 دفعات : 78
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا902 آخرین : 36,004 694,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا818 آخرین : 41,443 749,990 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا814 آخرین : 25,514 778,500 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها