اسناد خزانه-م9بودجه98-000923

اخزا809 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 885,100 1.01
قیمت پایانی: 876,237 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 885,100 پایانی 876,237 0.00
بیشترین 887,735 کمترین 885,100
حجم 4,101 دفعات 16
حد قیمت 842,676 - 931,378 ارزش 3.59 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار 2
10,182 حجم خرید 21,851
9 تعداد فروشنده 8
10,839 حجم فروش 21,194
657.00 تغییر مالکیت 657.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید886,000 فروش888,888 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد6,850 خرید885,740 فروش888,900 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید885,450 فروش888,990 تعداد463 دستور2
دستور2 تعداد8,299 خرید885,000 فروش889,000 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید884,000 فروش889,990 تعداد172 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.07 %
6 ماهه 7.11 %
9 ماهه 12.14 %
1 ساله 12.19 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 876,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,101 دفعات : 16
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 21,378 702,238 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 52,004 710,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا820 آخرین : 4,987 608,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:00
نماد : اخزا818 آخرین : 1,031 763,301 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:28
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا816 آخرین : 5,055 780,000 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا815 آخرین : 7,366 799,498 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 12:24
نماد : اخزا814 آخرین : 5,233 803,205 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها