اسناد خزانه-م8بودجه98-000817

اخزا808 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 877,400 3.49
قیمت پایانی: 847,818 0.00

آخرین معامله

11:46
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 877,616 پایانی 847,818 0.00
بیشترین 878,800 کمترین 877,400
حجم 68,081 دفعات 100
حد قیمت 832,249 - 919,853 ارزش 57.72 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:46
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 2
6,506 حجم خرید 31,388
7 تعداد فروشنده 11
4,170 حجم فروش 33,724
2,336 تغییر مالکیت 2,336

عرضه و تقاضا

11:46
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,994 خرید877,171 فروش879,999 تعداد10,000 دستور3
دستور1 تعداد953 خرید877,169 فروش883,000 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید875,000 فروش890,000 تعداد17,161 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید874,100 فروش919,853 تعداد2,845 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید874,001 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.5 %
6 ماهه 8.22 %
9 ماهه 7.75 %
1 ساله 21.51 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 847,818 درصد تغییر : 0.00 حجم : 68,081 دفعات : 100
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها