اسناد خزانه-م8بودجه98-000817

اخزا808 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 905,000 1.29
قیمت پایانی: 893,513 0.00

آخرین معامله

10:39
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 904,980 پایانی 893,513 0.00
بیشترین 905,000 کمترین 904,000
حجم 19,406 دفعات 31
حد قیمت 859,453 - 949,921 ارزش 17.34 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:39
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 2
1,630 حجم خرید 1,730
3 تعداد فروشنده 6
552 حجم فروش 2,808
1,078 تغییر مالکیت 1,078

عرضه و تقاضا

10:39
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6 خرید903,102 فروش904,899 تعداد1,465 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید903,101 فروش909,999 تعداد8,730 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید903,100 فروش912,500 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد8,520 خرید902,694 فروش916,899 تعداد18,421 دستور1
دستور1 تعداد166 خرید902,215 فروش916,900 تعداد37,963 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.29 %
6 ماهه 6.89 %
9 ماهه 12.47 %
1 ساله 13.13 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 893,513 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,406 دفعات : 31
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,331 704,191 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : اخزا902 آخرین : 54,504 712,500 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 10:42
نماد : اخزا821 آخرین : 2,574 599,000 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا820 آخرین : 8,587 611,600 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 10:43
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 219.00 776,010 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 10:23
نماد : اخزا815 آخرین : 868.00 793,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 10:44
نماد : اخزا814 آخرین : 5,028 803,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:28
نماد : اخزا813 آخرین : 5,973 816,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها