اسناد خزانه-م7بودجه98-000719

اخزا807 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 922,222 1.81
قیمت پایانی: 905,848 0.00

آخرین معامله

1400/02/23
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 918,015 پایانی 905,848 0.00
بیشترین 922,222 کمترین 918,015
حجم 16,044 دفعات 19
حد قیمت 872,118 - 963,918 ارزش 14.53 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/23
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
6 حجم خرید 80
1 تعداد فروشنده 1
6 حجم فروش 80
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/23
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد19,805 خرید918,015 فروش922,222 تعداد1,481 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید918,014 فروش928,000 تعداد2,867 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید918,012 فروش930,000 تعداد3,000 دستور1
دستور3 تعداد325 خرید918,000 فروش950,538 تعداد665 دستور1
دستور1 تعداد10,800 خرید917,823 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.9 %
6 ماهه 7.24 %
9 ماهه 12.48 %
1 ساله 13 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/23 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 905,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16,044 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا902 آخرین : 54,204 712,200 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا821 آخرین : 1,685 599,889 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا820 آخرین : 4,487 607,500 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا818 آخرین : 2,530 764,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا817 آخرین : 4,650 780,879 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا816 آخرین : 7,550 782,495 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا815 آخرین : 2,968 795,100 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا814 آخرین : 7,028 805,000 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
نماد : اخزا813 آخرین : 7,714 817,741 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها