اسناد خزانه-م6بودجه98-000519

اخزا806 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 917,602 0.63
قیمت پایانی: 911,826 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 916,618 پایانی 911,826 0.00
بیشترین 920,000 کمترین 916,618
حجم 50,769 دفعات 27
حد قیمت 871,663 - 963,417 ارزش 46.29 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 3
1,208 حجم خرید 6,899
6 تعداد فروشنده 5
1,643 حجم فروش 6,464
435.00 تغییر مالکیت 435.00

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید917,470 فروش919,000 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد10,811 خرید917,469 فروش919,900 تعداد382 دستور1
دستور1 تعداد9,800 خرید916,504 فروش920,000 تعداد25 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید916,000 فروش924,999 تعداد12,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید907,000 فروش925,000 تعداد2,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.93 %
6 ماهه 5.91 %
9 ماهه 9.03 %
1 ساله 20.4 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 911,826 درصد تغییر : 3.44 حجم : 50,769 دفعات : 27
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 881,546 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55,069 دفعات : 43
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 881,546 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55,069 دفعات : 43
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 881,546 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55,069 دفعات : 43
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 881,546 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55,069 دفعات : 43
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 640.00 681,500 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 09:40
نماد : اخزا902 آخرین : 31,504 689,500 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 09:45
نماد : اخزا821 آخرین : 14,888 585,001 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : اخزا820 آخرین : 16,568 591,600 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 09:11
نماد : اخزا818 آخرین : 32,453 741,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 09:42
نماد : اخزا817 آخرین : 32,930 753,005 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا816 آخرین : 28,381 755,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 09:40
نماد : اخزا815 آخرین : 31,037 769,050 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 09:44
نماد : اخزا814 آخرین : 23,014 776,000 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا813 آخرین : 25,294 790,000 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 09:49
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها