اسناد خزانه-م6بودجه98-000519

اخزا806 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 950,005 1.25
قیمت پایانی: 938,257 0.00

آخرین معامله

11:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 951,000 پایانی 938,257 0.00
بیشترین 951,501 کمترین 950,005
حجم 5,775 دفعات 24
حد قیمت 902,660 - 997,676 ارزش 5.42 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:27
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
1,380 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده 4
13 حجم فروش 1,367
1,367 تغییر مالکیت 1,367

عرضه و تقاضا

11:27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد59 خرید950,004 فروش951,000 تعداد4,620 دستور1
دستور1 تعداد69 خرید950,001 فروش951,750 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید949,102 فروش951,950 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید949,100 فروش951,980 تعداد2,500 دستور1
دستور2 تعداد1,052 خرید949,000 فروش952,000 تعداد2,528 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.04 %
6 ماهه 7.96 %
9 ماهه 13.35 %
1 ساله 14.78 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 938,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,775 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,241 704,101 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:19
نماد : اخزا902 آخرین : 54,004 712,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:18
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:26
نماد : اخزا820 آخرین : 2,017 605,030 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 10:50
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 229.00 776,000 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 11:13
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا815 آخرین : 668.00 792,800 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:18
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,973 816,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 09:24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها