اسناد خزانه-م5بودجه98-000422

اخزا805 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 930,000 4.25
قیمت پایانی: 892,050 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 929,001 پایانی 892,050 0.00
بیشترین 930,000 کمترین 929,001
حجم 2,376 دفعات 6
حد قیمت 882,651 - 975,561 ارزش 2.12 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 2
1,000 حجم خرید 23,677
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 24,677
1,000 تغییر مالکیت 1,000

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید930,715 فروش934,999 تعداد987 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید930,001 فروش935,000 تعداد12,147 دستور2
دستور1 تعداد25,000 خرید930,701 فروش940,000 تعداد184 دستور2
دستور1 تعداد20 خرید930,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25,000 خرید929,001 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.52 %
6 ماهه 8.07 %
9 ماهه 8.87 %
1 ساله 19.91 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 892,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,376 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 3,694 684,554 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا902 آخرین : 36,004 694,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا821 آخرین : 15,007 585,120 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا820 آخرین : 17,070 592,102 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا818 آخرین : 41,443 749,990 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا817 آخرین : 35,526 755,601 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا816 آخرین : 33,381 760,000 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا815 آخرین : 32,788 770,801 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا814 آخرین : 25,514 778,500 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
نماد : اخزا813 آخرین : 26,514 791,220 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها