اسناد خزانه-م5بودجه98-000422

اخزا805 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 965,001 1.15
قیمت پایانی: 954,006 0.00

آخرین معامله

11:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 965,002 پایانی 954,006 0.00
بیشترین 965,002 کمترین 965,001
حجم 1,725 دفعات 3
حد قیمت 914,850 - 1.011 میلیون ارزش 1.65 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:32
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
1,070 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده 1
704 حجم فروش 366
366.00 تغییر مالکیت 366.00

عرضه و تقاضا

11:32
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد311 خرید963,012 فروش969,000 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد26,500 خرید963,011 فروش969,879 تعداد24,634 دستور1
دستور1 تعداد6 خرید962,800 فروش969,880 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید858,865 فروش980,000 تعداد91 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.87 %
6 ماهه 7.96 %
9 ماهه 16.41 %
1 ساله 13.06 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,725 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 954,006 درصد تغییر : 6.95 حجم : 1,725 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:44
نماد : اخزا902 آخرین : 53,671 711,667 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:47
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:26
نماد : اخزا820 آخرین : 8,486 611,499 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 228.00 776,001 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 6,065 781,010 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:06
نماد : اخزا815 آخرین : 668.00 792,800 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها