اسناد خزانه-م23بودجه97-000824

اخزا723 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 985,419 16.13
قیمت پایانی: 848,562 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 984,351 پایانی 848,562 0.00
بیشترین 986,000 کمترین 984,350
حجم 37,395 دفعات 8
حد قیمت 934,333 - 1.033 میلیون ارزش 31.73 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
200 حجم خرید 800
1 تعداد فروشنده -
1,000 حجم فروش -
800.00 تغییر مالکیت 800.00

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید980,012 فروش985,900 تعداد100,000 دستور4
دستور1 تعداد50 خرید980,011 فروش985,990 تعداد20 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش986,000 تعداد10,200 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش987,000 تعداد20 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش988,800 تعداد20 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.02 %
6 ماهه 9.75 %
9 ماهه 14.23 %
1 ساله 17.81 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
تاریخ : 1400/07/04 پایانی : 848,562 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37,395 دفعات : 8
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها