اسناد خزانه-م22بودجه97-000428

اخزا722 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 984,900 3.67
قیمت پایانی: 950,000 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 983,326 پایانی 950,000 0.00
بیشترین 984,900 کمترین 983,326
حجم 43,553 دفعات 31
حد قیمت 932,252 - 1.03 میلیون ارزش 41.38 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار 1
6 حجم خرید 4,948
2 تعداد فروشنده -
4,954 حجم فروش -
4,948 تغییر مالکیت 4,948

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد498 خرید983,330 فروش985,380 تعداد6 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید980,002 فروش985,398 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید935,000 فروش985,400 تعداد1,931 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید895,728 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.83 %
6 ماهه 8.39 %
9 ماهه 12.15 %
1 ساله 13.94 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/20 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 950,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 43,553 دفعات : 31
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 49,140 730,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا902 آخرین : 72,824 730,820 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا821 آخرین : 6,928 608,502 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 12:12
نماد : اخزا820 آخرین : 16,987 620,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:35
نماد : اخزا818 آخرین : 21,530 783,800 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا817 آخرین : 21,877 798,106 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:29
نماد : اخزا816 آخرین : 27,126 802,071 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 12:20
نماد : اخزا815 آخرین : 22,858 814,990 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:59
نماد : اخزا814 آخرین : 26,596 824,568 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:16
نماد : اخزا813 آخرین : 34,973 845,000 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها