اسناد خزانه-م22بودجه97-000428

اخزا722 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 926,420 0.22
قیمت پایانی: 928,477 0.00

آخرین معامله

09:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 926,420 پایانی 928,477 0.00
بیشترین 926,500 کمترین 926,420
حجم 26,020 دفعات 10
حد قیمت 882,807 - 975,733 ارزش 24.16 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:31
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 2
4,724 حجم خرید 25,574
1 تعداد فروشنده 2
50 حجم فروش 30,248
4,674 تغییر مالکیت 4,674

عرضه و تقاضا

09:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد70 خرید930,000 فروش935,000 تعداد21,500 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید927,000 فروش938,497 تعداد10,660 دستور1
دستور1 تعداد12,000 خرید926,425 فروش938,500 تعداد25,150 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید926,420 فروش939,000 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید920,010 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.83 %
6 ماهه 6.42 %
9 ماهه 9 %
1 ساله 20.85 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 928,477 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26,020 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 928,477 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26,020 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 928,477 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26,020 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 928,477 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26,020 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 928,477 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26,020 دفعات : 10
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 928,477 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26,020 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 928,477 درصد تغییر : 5.29 حجم : 26,020 دفعات : 10
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 881,855 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,617 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 2,139 682,999 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 09:54
نماد : اخزا902 آخرین : 31,504 689,500 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 09:45
نماد : اخزا821 آخرین : 14,888 585,001 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 09:50
نماد : اخزا820 آخرین : 16,568 591,600 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 09:11
نماد : اخزا818 آخرین : 32,453 741,000 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 09:42
نماد : اخزا817 آخرین : 32,930 753,005 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا816 آخرین : 25,431 752,050 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 09:58
نماد : اخزا815 آخرین : 31,037 769,050 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 09:44
نماد : اخزا814 آخرین : 23,014 776,000 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 09:05
نماد : اخزا813 آخرین : 25,294 790,000 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 09:49
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها