اسناد خزانه-م21بودجه97-000728

اخزا721 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 995,000 10.59
قیمت پایانی: 899,741 0.00

آخرین معامله

1400/07/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 998,000 پایانی 899,741 0.00
بیشترین 998,000 کمترین 986,000
حجم 13,252 دفعات 12
حد قیمت 946,209 - 1.046 میلیون ارزش 11.92 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/24
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار 6
2,804 حجم خرید 51,966
7 تعداد فروشنده 1
2,370 حجم فروش 52,400
434.00 تغییر مالکیت 434.00

عرضه و تقاضا

1400/07/24
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30 خرید990,000 فروش995,000 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد850 خرید988,000 فروش997,000 تعداد47,600 دستور2
دستور1 تعداد370 خرید987,006 فروش997,800 تعداد10,527 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید987,001 فروش997,868 تعداد75,000 دستور3
دستور1 تعداد100 خرید985,002 فروش997,900 تعداد1,100 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5 %
6 ماهه 10.35 %
9 ماهه 13.78 %
1 ساله 17.97 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/06 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/04 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/07/03 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/06/31 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 89,530 770,390 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا902 آخرین : 120,004 778,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا821 آخرین : 32,267 633,841 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا820 آخرین : 47,987 651,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا818 آخرین : 77,730 840,000 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا817 آخرین : 76,693 852,922 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا816 آخرین : 79,169 854,114 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا815 آخرین : 77,868 870,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا814 آخرین : 79,216 877,188 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : اخزا813 آخرین : 82,232 892,259 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها