اسناد خزانه-م21بودجه97-000728

اخزا721 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 913,000 1.47
قیمت پایانی: 899,741 0.00

آخرین معامله

10:12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 914,000 پایانی 899,741 0.00
بیشترین 914,000 کمترین 912,888
حجم 13,252 دفعات 12
حد قیمت 868,705 - 960,147 ارزش 11.92 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:12
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار 1
4,783 حجم خرید 187
2 تعداد فروشنده 4
226 حجم فروش 4,744
4,557 تغییر مالکیت 4,557

عرضه و تقاضا

10:12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,337 خرید912,803 فروش914,426 تعداد9,729 دستور1
دستور1 تعداد38 خرید912,802 فروش917,000 تعداد70 دستور1
دستور1 تعداد6 خرید912,800 فروش917,100 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید912,003 فروش917,200 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد10,600 خرید911,907 فروش917,500 تعداد2,501 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.65 %
6 ماهه 6.48 %
9 ماهه 11.72 %
1 ساله 13.46 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13,252 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 899,741 درصد تغییر : 5.53 حجم : 13,252 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:48
نماد : اخزا902 آخرین : 53,671 711,667 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:54
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:51
نماد : اخزا820 آخرین : 8,486 611,499 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 11:57
نماد : اخزا816 آخرین : 5,055 780,000 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:57
نماد : اخزا815 آخرین : 2,868 795,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 11:56
نماد : اخزا814 آخرین : 5,528 803,500 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 10:47
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها