اسناد خزانه-م21بودجه97-000728

اخزا721 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 884,500 3.74
قیمت پایانی: 852,590 0.00

آخرین معامله

11:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 884,138 پایانی 852,590 0.00
بیشترین 884,500 کمترین 884,138
حجم 24,729 دفعات 29
حد قیمت 839,506 - 927,874 ارزش 21.08 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:22
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 3
2,275 حجم خرید 15,889
8 تعداد فروشنده 6
2,268 حجم فروش 15,896
7.00 تغییر مالکیت 7.00

عرضه و تقاضا

11:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25,000 خرید884,268 فروش891,889 تعداد12,000 دستور1
دستور1 تعداد11,758 خرید884,267 فروش891,900 تعداد6 دستور1
دستور1 تعداد7,312 خرید884,143 فروش892,000 تعداد96 دستور1
دستور2 تعداد9,177 خرید880,000 فروش895,000 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد12 خرید879,530 فروش897,500 تعداد10 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.81 %
6 ماهه 7.64 %
9 ماهه 8.17 %
1 ساله 21.31 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 852,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24,729 دفعات : 29
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها