اسناد خزانه-م20بودجه97-000324

اخزا720 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 979,235 1.24
قیمت پایانی: 967,229 0.00

آخرین معامله

1400/02/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 980,500 پایانی 967,229 0.00
بیشترین 980,500 کمترین 979,235
حجم 128 دفعات 9
حد قیمت 931,050 - 1.029 میلیون ارزش 123.81 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/19
حقیقی حقوقی
9 تعداد خریدار 2
3,241 حجم خرید 6,930
1 تعداد فروشنده 2
6 حجم فروش 10,165
3,235 تغییر مالکیت 3,235

عرضه و تقاضا

1400/02/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد39 خرید979,500 فروش984,000 تعداد14 دستور1
دستور1 تعداد2,890 خرید979,235 فروش984,400 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد6 خرید976,500 فروش990,000 تعداد2,241 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش990,010 تعداد10 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.52 %
6 ماهه 8.89 %
9 ماهه 12.65 %
1 ساله 15.48 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 967,229 درصد تغییر : 6.63 حجم : 128 دفعات : 9
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 23,240 704,100 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 12:11
نماد : اخزا902 آخرین : 53,671 711,667 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 12:04
نماد : اخزا821 آخرین : 3,874 597,700 حجم : 499 ارزش بازار : - تاریخ : 11:51
نماد : اخزا820 آخرین : 4,987 608,000 حجم : 25,500 ارزش بازار : - تاریخ : 12:00
نماد : اخزا818 آخرین : 4,230 766,500 حجم : 15,136 ارزش بازار : - تاریخ : 10:13
نماد : اخزا817 آخرین : 222.00 776,007 حجم : 112,920 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا816 آخرین : 5,055 780,000 حجم : 24,989 ارزش بازار : - تاریخ : 11:57
نماد : اخزا815 آخرین : 2,868 795,000 حجم : 25,140 ارزش بازار : - تاریخ : 12:09
نماد : اخزا814 آخرین : 4,029 802,001 حجم : 99,049 ارزش بازار : - تاریخ : 12:04
نماد : اخزا813 آخرین : 5,974 816,001 حجم : 24,578 ارزش بازار : - تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها