اسناد خزانه-م20بودجه97-000324

اخزا720 | اوراق - فرابورس
اوراق تامین مالی ( صکوک اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

اوراق تامین مالی

زیر گروه:

صکوک اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 946,000 4.29
قیمت پایانی: 907,055 0.00

آخرین معامله

11:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 943,200 پایانی 907,055 0.00
بیشترین 947,000 کمترین 942,302
حجم 413 دفعات 3
حد قیمت 899,576 - 994,268 ارزش 374.61 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 25,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:45
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 1
670 حجم خرید 809
3 تعداد فروشنده 1
820 حجم فروش 659
150.00 تغییر مالکیت 150.00

عرضه و تقاضا

11:45
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,219 خرید943,374 فروش952,637 تعداد13 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید943,373 فروش953,000 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید942,273 فروش953,500 تعداد12,000 دستور1
دستور1 تعداد424 خرید941,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10,630 خرید940,000 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.32 %
6 ماهه 6.3 %
9 ماهه 9.93 %
1 ساله 20.93 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 907,055 درصد تغییر : 0.00 حجم : 413 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : اخزا903 آخرین : 140.00 681,000 حجم : 358,657 ارزش بازار : - تاریخ : 11:43
نماد : اخزا902 آخرین : 32,004 690,000 حجم : 71,477 ارزش بازار : - تاریخ : 11:39
نماد : اخزا821 آخرین : 12,889 583,002 حجم : 5,473 ارزش بازار : - تاریخ : 10:53
نماد : اخزا820 آخرین : 18,968 594,000 حجم : 8,284 ارزش بازار : - تاریخ : 10:15
نماد : اخزا818 آخرین : 30,155 738,702 حجم : 63,303 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا817 آخرین : 33,326 753,401 حجم : 149,842 ارزش بازار : - تاریخ : 11:45
نماد : اخزا816 آخرین : 31,361 757,980 حجم : 69,384 ارزش بازار : - تاریخ : 11:24
نماد : اخزا815 آخرین : 30,987 769,000 حجم : 96,862 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا814 آخرین : 24,015 777,001 حجم : 148,132 ارزش بازار : - تاریخ : 11:46
نماد : اخزا813 آخرین : 25,794 790,500 حجم : 24,123 ارزش بازار : - تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها